Ontwerp

Scherp op maakbaarheid, uitvoerbaarheid en een integrale aanpak van alle disciplines

Vanaf de eerste schets houden wij in onze ontwerpen rekening met het bouwproces en lokale randvoorwaarden. Bruikbaarheid en uitvoerbaarheid staan voorop. Duurzaamheid is de rode draad: gebruik van duurzame materialen, hergebruik en afstemming op toekomstig beheer en onderhoud worden telkens afgewogen.

Onderzoek
In deze fase coördineren wij alle voor het ontwerp benodigde onderzoeken en adviseren wij over de mogelijke oplossingen. Voor het grootste deel voert Unihorn deze zelf uit, waar nodig doen wij dit gezamenlijk met onze betrouwbare specialisten. Daarna beoordelen wij de resultaten op juistheid en praktische toepasbaarheid binnen het project.

Ontwerp
Voorontwerpen en visualisaties maken wij presentabel met InfraWorks en/of Revit. Daarna vindt binnen het programma van eisen de technische uitwerking plaats in een definitief en een uitvoeringsontwerp (AutoCAD 2D en/of Civil 3D), desgewenst in een BIM-omgeving.

Realisatie en onderhoudstermijn

Wij begeleiden het uitvoeringstraject. Dat varieert van volledige begeleiding door directievoering en dagelijks toezicht tot assistentie bij toezicht of de bouwvergadering.

Onze werkgebieden

  • plan-/ gebiedsontwikkeling voor bouw- en woonrijpmaken van industriële- en woonlocaties
  • wegontwerp (alle wegcategorieën), incl. detailleringen: rotondes, kruispunten, e.d.
  • opstellen van (onderhouds-)bestekken en aanbestedingsbegeleiding
  • opstellen van asfaltonderhoudsbestekken
  • opstellen van rioleringsplannen, dimensioneren rioolstelsels en alternatieve infiltratie- en bergingssystemen
  • ontwerp van kleine kunstwerken
  • ontwerppartner binnen een UAV-gc tendercontract

Bestek en tekeningen
Wanneer het definitieve ontwerp is vastgesteld, verzorgen wij de aanbestedingsdocumenten. We maken de tekeningen conform de NLCS-standaard en stellen het RAW-contractdocument op. In overleg zoeken wij naar de geschikte contractvorm en verrekenmethodiek. In deze fase stellen wij ook een V&G-plan op, werken wij de budgetraming uit tot een bouw-kostenbegroting en bepalen we de bouwtijd.

Contractvorming
Zoekt u ondersteuning bij contractvorming of wilt u de hele fase uitbesteden? Wij verzorgen de advertentie/uitnodiging, de inlichtingen inclusief nota, het houden van de aanbesteding en het uitbrengen van een gunningsadvies. Naast de ’traditionele’ contractvormen adviseren wij u ook over het opstellen van design, construct- en/of maintain contracten.

Meer weten, neem contact op met onze expert

Remo Hofland

Expert Ontwerp en Geodata & Monitoring


+31 6 1066 4840

Video Ontwerp

Bekijk enkele ontwerp projecten

Project

Bouwteam Herinrichting Oosterveld, Delfzijl

Lees meer
Lees meer over Bouwteam Herinrichting Oosterveld, Delfzijl

Project

Bouwteam ontwerp herinrichting Havenkom Almere

Lees meer
Lees meer over Bouwteam ontwerp herinrichting Havenkom Almere

Project

Herinrichting Nieuwstraat gemeente Schagen

Lees meer
Lees meer over Herinrichting Nieuwstraat gemeente Schagen

Meer lezen over Ontwerp?

Download de leaflet over deze expertise

download leaflet

Highlights Ontwerp