Milieu

Bij alle projecten speelt de milieukwaliteit een doorslaggevende rol.  Unihorn helpt met het onderzoek, analyses en advies. Wij hebben een eigen geaccrediteerd civieltechnisch laboratorium.

Milieuaspecten geven vragen. Is vrijkomende grond opnieuw toepasbaar? Kan het vrij­komende asfalt gerecycled worden? Hoe staat het met de fundering?

Unihorn helpt met onderzoek en analyses en geeft advies bij de voorbereiding en uitvoering van infraprojecten, bij projectontwikkeling en bij de aan- en verkoop van terreinen.

Milieu- en civieltechnisch onderzoek
Wij doen milieukundig bodem-, waterbodem- en asbestonderzoek volgens de SIKB protocollen. Sinds kort is het onderzoek op PFAS in grond actueel. Unihorn verzorgt ook deze onderzoeken. Zo bepalen wij de milieuhygiënische kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden van deze materialen. Ook voor onderzoek naar de (her)bruikbaarheid van grond en bouwstoffen in civieltechnische zin kan je bij ons terecht.

Asfalt- en constructieboringen
Voor de bepaling van de verhardingsopbouw en de milieuhygiënische kwaliteit ervan doen we asfalt- en constructieboringen. Voor asbestonderzoek in funderingen onder gesloten verhardingen hebben wij speciaal materieel.

Laboratorium
Ons laboratorium is NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerd voor het beschrijven van kernen op laagdikte, materialen en schaden én voor het onderzoek op teerhoudendheid volgens de criteria van CROW publicatie 210 Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt. Ook voeren wij verdichtingsmetingen uit op asfalt, fundering en zand volgens de criteria van de Standaard RAW.

Milieukundige begeleiding & advies
Op veel terreinen in Nederland is (nog) bodemverontreiniging aanwezig. Unihorn is erkend volgens protocol BRL SIKB 6001: Milieukundige begeleiding land-/bodemsanering met conventionele methoden en nazorg en ondersteund op basis hiervan de opdrachtgever bij saneringswerkzaamheden.

Flora en Fauna quick scan
Bij ontwikkeling én onderhoud van bouw- en infrastructurele projecten is de Wet natuurbescherming van toepassing. Deze wet regelt de bescherming van natuurgebieden, soorten en bos binnen Nederland. Door ruimtelijke ingrepen kan deze wet worden overtreden. Daarom is het van belang in een vroeg stadium de flora en fauna in kaart te brengen, ook omdat de inventarisatie seizoensgebonden is. Op basis van de resultaten van de inventarisatie – in relatie tot het project – beoordelen wij of en zo ja welk juridisch spoor gevolgd moet worden. Pas daarna kan met de uitvoering van de werkzaamheden worden begonnen.

Meer weten, neem contact op met onze experts

Flip Broertjes

Expert Milieu


+31 6 1093 8478

Ingrid Willems

Expert Laboratorium


+31 6 5159 0654

Video Milieu

Enkele voorbeelden van Milieu projecten

Project

Milieu- en wegbouwkundig onderzoek en advies N223

Lees meer
Lees meer over Milieu- en wegbouwkundig onderzoek en advies N223

Project

Milieu-onderzoek ’s-Gravenweg Capelle aan den IJssel

Lees meer
Lees meer over Milieu-onderzoek ’s-Gravenweg Capelle aan den IJssel

Project

N271 Provincie Limburg Milieutechnisch onderzoek & advies

Lees meer
Lees meer over N271 Provincie Limburg Milieutechnisch onderzoek & advies

Meer lezen over Milieu?

Download de leaflet over deze expertise

download leaflet