Bekijk alle projecten

N271 Provincie Limburg Milieuonderzoek & advies

Project uit Raamovereenkomst verhardingsonderzoek
Unihorn is in 2016 geselecteerd voor de Raamovereenkomst verhardingsonderzoeken op wegen in beheer van de Provincie Limburg.
Deze raamovereenkomst had een looptijd van 4 jaar. In die periode heeft Unihorn zo’n 20 projecten uitgevoerd.
Een van de laatste projecten was het milieuhygiënisch onderzoek en advies op bijna 8 km van de N207 ter hoogte van Gennep.

In 4 jaar tijd heeft Unihorn zo’n 20 verhardings- onderzoeken (milieu- en wegbouwkundig) uitgevoerd voor de provincie Limburg.

Aanleiding voor dit project is het voornemen van de provincie Limburg om op dit traject groot onderhoud uit te voeren in combinatie met diverse aanpassingen, waar- onder het gedeeltelijk versmallen van de (hoofd)rijbanen. De voorgenomen reconstructie- en onderhouds- maatregelen zijn aangedragen door de opdrachtgever.

Onze werkzaamheden

• visuele beoordeling verhardingsoppervlak
• asfaltboringen (ca. 400)
• constructieboringen (ca. 15)
• kernbeschrijvingen
• PAK-marker onderzoek
• DLC-analyses
• freesplannen

• verkennend bodemonderzoek, NEN5740, inclusief PFAS op de actuele contactzones
• asbestonderzoek, NEN5707 in (berm-)grond
• asbestonderzoek, afgeleide NEN5897 in fundering
• funderingsonderzoek, afgeleide BRL SIKB 1002 ((neven-)verontreinigingen)
• (indicatieve) Arbo-technische beoordeling (CROW 400)

Projectbeschrijving
Het onderzoek naar de teerhoudendheid van vrijkomend asfalt is uitgevoerd op alle:
• rijbanen en vluchtstroken, inclusief de verhardingen op de kunstwerken
• in- en uitvoegstroken
• toe- en afritten
• aansluitende rijbanen (deels)
• aansluitende fietsstroken (deels)

Door de voorgenomen reconstructie- en onderhouds- maatregelen zullen delen van de asfaltverharding vrijkomen. Daarom dient inzicht verkregen te worden in de milieuhygiënische kwaliteit ervan, zodat de verwerkings- en/of hergebruikmogelijkheden kunnen worden bepaald.
Voorbereiding, onderzoeksopzet, uitvoering, analyse en advies zijn gedaan conform CROW publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt, Selectief verwijderen van teervrij en teerhoudend asfalt’ (juni 2015).

De analyses en onderzoeken op bitumineuze materialen (boorkernbeschrijvingen, PAK-detectoronderzoek en DLC-analyses) zijn verricht door het geaccrediteerde Asfaltlaboratorium van Unihorn te Scharwoude.

Aanvullend is op een zestal deellocaties langs de N271 milieutechnisch onderzoek tot 0,5 à 1 meter minus maaiveld uitgevoerd ter plaatse van toekomstige versmallingen en reconstructies.
Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem- en funderingsmaterialen die hier vrij zullen komen.

Benieuwd wat we nog meer doen?

Lees wat de disciplines Milieu en Laboratorium voor je kunnen betekenen.

Klik hier voor meer informatie