Bekijk alle projecten

Milieu- en wegbouwkundig onderzoek en advies N223

De N223 tussen De Lier en de A13/Den Hoorn is een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom type 2 (1×2 rijstroken) met een snelheidsregime van 80 km/uur. De inrichting voldoet niet aan de huidige richtlijnen en tevens is de herkenbaarheid niet in overeenstemming met het gebruik van de weg.
De provincie Zuid-Holland wil de weg, inclusief een aantal kruisingen en aansluitende wegen, daarom inrichten volgens het principe Duurzaam veilig. Daarnaast wil zij een parallelstructuur – uitgevoerd als fietsstraten – aanleggen.

Unihorn doet onderzoek naar, adviseert over, ontwerpt en schrijft het bestek voor onderhoud en herinrichting van al uw wegen.

Iv-Infra heeft de opdracht voor het (her)ontwerp verworven. Unihorn voert in hun opdracht onderzoek uit naar de wegbouwkundige kwaliteit van de verhardingen en de milieuhygiënische kwaliteit van de verhardingen (asfalt, fundering, ondergrond), de bermen en de waterbodems.

Overzicht werkzaamheden voor het milieu- en wegbouwkundig onderzoek N223.

Verhardingsonderzoek
• gedetailleerde visuele inspectie
• asfalt- en constructieboringen
• boorkernonderzoek
• valgewichtdeflectiemetingen
• onderhoudsadviezen

Milieuhygiënisch onderzoek• bodemonderzoek bermen
• waterbodemonderzoek
• onderzoek asbestverdachte locatiesVerkeersmaatregelen
• aanvraag
• coördinatie
• uitvoering

De werkzaamheden nader beschreven
Gedetailleerde visuele inspectie
Op alle verhardingen zijn conform CROW-publicatie 146 de visueel waarneembare schades in schadeplaatjes per 100 meter wegvaklengte vastgelegd. Ook zijn hierin de laagscheidingen in de deklaag genoteerd.

Asfalt- en constructieboringen
De locaties voor de asfaltboringen zijn volgens CROW-publicatie 210 bepaald. Ook zijn een historisch vooronderzoek en een beoordeling naar bijzondere onderzoeksvakken uitgevoerd.

Voor het onderzoek naar de wegbouwkundige kwaliteit is een deel van de asfaltboringen doorgezet als constructie- boring tot 1 meter onder het verhardingsoppervlak.

Boorkernonderzoek
Het boorkernonderzoek bestond uit het beschrijven van alle boorkernen – laagopbouw, schaden, losliggende lagen – en het verrichten van teerhoudendheids- onderzoek op de asfaltkernen.
Na overleg met de opdrachtgever is het benodigde teerhoudendheidsonderzoek middels DLC-analyses bepaald.

Alle kernonderzoeken zijn uitgevoerd in het geaccrediteerde Asfaltlaboratorium van Unihorn.

Valgewichtdeflectiemetingen
De valgewichtdeflectiemetingen zijn uitgevoerd in beide rijrichtingen op de zwaarstbelaste (meest rechts gelegen) rijstroken van de hoofdrijbaan van de N223 en over circa 300 meter van de Lotsweg en de Molenlaan.
De metingen zijn uitgevoerd conform CROW publicatie 92 en de meetbestanden zijn aangeleverd in een Dynatest F25-formaat (CARE-formaat).

Onderhoudsadviezen
Op basis van de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken en door de opdrachtgever aangeleverde gegevens is eerst de restlevensduur bepaald. Waar nodig zijn de wegen opgedeeld in verschillende uniforme wegvakken. Waar van toepassing is een advies voor een versterkings-/onderhoudsmaatregel gegeven. Deze maatregelen betroffen vooral (bak)frezen en inlagen/overlagen met reguliere asfaltmengsels. Vooral bij de freesbakken is asfaltwapening (CompoGrid) geadviseerd.
Op een aantal locaties bleek onderhoud niet meer mogelijk, daar is een reconstructie voorgesteld. Hiervoor zijn nieuwe verhardingsconstructies gedimensioneerd.
Ook voor de diverse verbredingen zijn nieuwe verhardingsconstructies gedimensioneerd.

Bodemonderzoek
Alle bermgronden zijn volgens de strategie onverdacht conform de NEN 5740 onderzocht. Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een historisch vooronderzoek conform de NEN 5725 uitgevoerd.
De boringen zijn uitgevoerd door SIKB BRL 2000 gecertificeerde veldwerkers van Unihorn.
De mengmonsters grond zijn onderzocht op de stoffen van het betreffende NEN-5740 analysepakket. Waar van toepassing is nader onderzoek geadviseerd en uitgevoerd.

Waterbodemonderzoek
Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd volgens de strategie ‘onverdacht’ en de strategie ‘normale onderzoeksinspanning, deels lintvormig en deels overig water’ conform de NEN 5720.
Voorafgaand aan de werkzaamheden is een vooronderzoek conform de NEN 5717 uitgevoerd.
De verkregen mengmonsters grond zijn onderzocht op de stoffen van het betreffende NEN-5720 analysepakket. Waar van toepassing is nader onderzoek geadviseerd en uitgevoerd.

Onderzoek asbestverdachte locaties
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek zijn diverse locaties – waaronder een aantal dammen – gevonden waar de verdenking op het voorkomen van asbest (puinbijmenging) bestaat. Voor de asbestverdachte locaties is een strategie ‘verdachte locatie’ conform de NEN 5707 aangehouden.
De graafgaten zijn uitgevoerd door SIKB BRL 2018 gecertificeerde veldwerkers van Unihorn.
De mengmonsters grond zijn onderzocht op asbest kwantitatief.

Verkeersmaatregelen
Unihorn heeft de verkeersmaatregelen aangevraagd bij de wegbeheerder en de coördinatie van alle verkeersmaatregelen verzorgd. De daadwerkelijke verkeersmaatregelen zijn uitgevoerd door Van Rens Verkeerstechniek.

Om de verkeershinder en de uitvoeringskosten te beperken zijn de werkzaamheden zoveel mogelijk overdag binnen de vigerende WBU in één werkgang uitgevoerd. Bij werkzaamheden op diverse locaties zijn aanvullend verkeersregelaars ingezet.