Bekijk alle projecten

Bouwteam Herinrichting Oosterveld, Delfzijl

Hoe een typische jaren-60-wijk samen met de bewoners toekomstbestendig werd gemaakt. Dankzij 2D- en 3D-visualisaties kregen alle belanghebbenden een goed beeld van de toekomstige situatie.

Ontwerp van een toekomstbestendige woonwijk, samen met de bewoners

De wijk Oosterveld in Farmsum – gemeente Delfzijl – is een typische jaren-60-wijk. De openbare voorzieningen in de wijk waren hoognodig aan vernieuwing toe. Vanzelfsprekend was dit ook het moment om de wijk toekomstbestendig te maken. De gekozen realisatievorm – een bouwteam – bleek uitstekend geschikt om dit doel te realiseren. Alle belanghebbenden, vooral ook de bewoners, hebben bijgedragen aan en gezorgd voor een optimaal resultaat.

De werkzaamheden bestonden vooral uit het rehabiliteren van bovengrondse inrichting (wegen en groen) en het vervangen van de bestaande riolering voor een gescheiden stelsel.

Het bouwteam bestond uit de gemeente Delfzijl als opdrachtgever, LAOS Landschapsarchitectuur als opstellers van het Stedenbouwkundig Inrichtingsplan op DO niveau met materialisatie en beplantingsplan, de bewoners van Oosterveld en Strukton Civiel  voor de realisatie van het project.

Unihorn heeft de ontwerptekeningen, het bestek en 3D-visualisaties verzorgd. Daarnaast hebben wij de digitale terreinmetingen en het verkennend bodem-, asbest- en milieutechnisch verhardingsonderzoek uitgevoerd.

Van een bestaande naar een toekomstbestendige woonwijk. Unihorn is dé partner voor alle onderzoeks- en ontwerpactiviteiten.

Belanghebbenden willen weten hoe hun woonwijk er na de herinrichting komt uit te zien. Vooral voor bewoners en bestuurders zijn visualisaties van de toekomstige situatie belangrijk. Unihorn heeft 2D- en 3D-animaties gemaakt en gepresenteerd aan alle belanghebbenden. Deze visualisaties gaven inderdaad een verhelderend en realistisch beeld.

Dit hebben wij voor dit project gedaan.

 • Digitale Terrein Meting (DTM) van bestaande bovengrondse situatie en ondergrondse situatie (riool) en inventarisatie materialen
 • Verkennend milieuhygiënisch bodemonderzoek:
  • asbestonderzoek
  • milieuhygiënisch verhardingsonderzoek
  • nader bodemonderzoek (PAK & kwik)
 • Opstellen variantenstudie DWA en RWA bij rioolplan voor gemengd stelsel
 • Opstellen definitief rioolpla
 • Integratie verlichtingsplan (OG) in ontwerp
 • Integratie groenplan (Laos) in ontwerp

 • Opstellen werkplan ondergrondse groeiplaatsen
 • Opstellen bestekstekeningen
 • Opstellen hoeveelhedenstaat
 • Opstellen bestek deel 2.2
 • Opstellen BLVC-plan
 • Opstellen VGM-plan Ontwerpfase
 • Opstellen risicodossier
 • Opstellen visualisaties bij uitvoeringsontwerp

Oosterveld op de schop

Een zo omvangrijke herinrichting van een woonwijk als die in Oosterveld is zeer ingrijpend voor de bewoners en andere belanghebbenden. Hen informeren over wat er gaat gebeuren en actief betrekken bij de ontwikkelingen is noodzakelijk voor een goed draagvlak. Voorafgaand aan de bouwteamfase hebben de gemeente en Laos landschapsarchitecten de bewoners al betrokken bij het opstellen van de eerste ontwerpen (VO). Derden hebben een Quickscan Flora en Fauna en een Bouwkundige vooropname (interieur- en exterieur) verzorgd.

Tijdens de bouwteamsamenwerking zijn 6 informatieavonden georganiseerd waarbij de buurt is meegenomen in het ontwerpproces en de mogelijkheid is geboden om vragen te stellen en/of opmerkingen te maken. Unihorn heeft hiertoe de planning en faseringskaarten en ontwerpuitwerkingen opgesteld en gepresenteerd. Tijdens de realisatieperiode heeft Unihorn informatiebrieven opgesteld.

Belangrijk in dit project was de vervanging van het bestaande gemengde stelsel door een gescheiden rioolsysteem voor vuil- en regenwater. Op basis van verschillende variantstudies het optimale rioolplan bepaald, uitgaande van de zwaarst mogelijke buien in de komende honderd jaar. Het risico op wateroverlast is hierdoor aanzienlijk kleiner.

De bestaande asfaltverhardingen zijn in fases vervangen door zalmkleurige betonstraatstenen. De parkeerstroken zijn uitgevoerd in beige stenen en de trottoirs in grijze tegels (deels van hergebruikt beton). Rondom de speeltuin is een nieuwe omheining aangebracht. In de hele wijk zijn nieuwe verlichtingsarmaturen en bamboe straatnaamborden geplaatst. Op nadrukkelijk verzoek van de bewoners zijn er meer bomen en struiken gekomen. Verder zijn er extra parkeerplaatsen gerealiseerd. De losse plaatsen zijn uitgevoerd in open betonverhardingen, zo is er nog meer groen ontstaan.

Benieuwd wat we nog meer doen?

Ontwerp ondersteunt je bij een breed scala aan werkzaamheden voor (her)inrichting van de openbare ruimte

Meer weten, klik hier!