Bekijk alle projecten

Onderzoek verharding Kleingouw in Andijk

Verhardingsonderzoek in 2021: ‘state of the art’ onderzoek en visualisatie data

In opdracht van de Gemeente Medemblik hebben wij in het kader van het voorgenomen groot onderhoud van de weg de bestaande asfaltverhardingsconstructie van de Kleingouw te Andijk onderzocht op draagkracht en technische staat. De Kleingouw is een belangrijke ontsluitingsweg in Andijk. De weg ligt geheel binnen de bebouwde kom.  Het onderzochte deel is gelegen tussen de Dijkweg en de Middenweg.

Op basis van de onderzoeken is de weg in homogene vakken opgedeeld en is per vak de restlevensduur bepaald. Vervolgens is per vak een advies opgesteld voor een onderhoudsmaatregel waarmee de restlevensduur wordt verlengd tot de door de opdrachtgever gewenste levensduur.

Unihorn laat in dit project zien dat inzet van de modernste onderzoekstechnieken ook kostenefficiënt kan op een “gewone” weg. Alle onderzoeksresultaten en adviezen worden gevisualiseerd in de een digitale ondergrond.

Unihorn beschikt zelf over alle voor wegonderzoek benodigde apparatuur. Onze eigen adviseurs geven u daarna het optimale advies.

Om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk inzicht te geven in de onderzoeksresultaten en onderhoudsadviezen, presenteren wij deze gegevens in een digitale ondergrond van het projectgebied. Zo zijn de bevindingen in één oogopslag en op een voor iedereen begrijpelijke manier te zien.

Wat hebben wij in dit project gedaan?

 • HD-video-opnamen voor gedetailleerde visuele inspectie
 • GPR-metingen ter continue bepaling verhardingsopbouw
 • Asfalt- en constructieboringen
 • Valgewichtdeflectiemetingen
 • Beschrijven boorkernen
 • Teerhoudendheidsonderzoek asfalt

 • Weergave onderzoeksresultaten in digitale ondergrond
 • Bepalen restlevensduur
 • Bepalen onderhoudsmaatregel
 • Weergave restlevensduur en onderhoudsmaatregel in digitale ondergrond

Quote icon Welke onderzoeken zijn nodig om de klant optimaal te adviseren? Dit project geeft een goed voorbeeld Quote icon

Jasper van der Wal, projectmanager

‘State of the art’ onderzoek en advies

In dit project zijn we er in geslaagd ‘state of the art’ onderzoeken en analyses in te zetten om te komen tot een optimaal en voor alle belanghebbenden begrijpelijk advies.

Gedetailleerde visuele inspectie

Voor de inspectie zijn eerst opnamen gemaakt met onze HD-video voertuig. Daarbij zijn het wegdek met de schaden en met een 360º camera de weg in zijn omgeving vastgelegd. De beelden zijn aan de opdrachtgever aangeleverd.
Daarna zijn met onze digitale inspecteur Inspech alle schaden bepaald en geografisch vastgelegd.

Verhardingsopbouw

Om de opbouw van de weg te kunnen bepalen hebben we onze Ground Penetrating Radar GPR ingezet. Er is gemeten in 3 langsraaien. Hiermee wordt een continu beeld van de laagdikten asfalt en fundering verkregen.

Asfalt- en constructieboringen

De kernboringen zijn uitgevoerd om een aantal redenen:

 • verkrijgen van gedetailleerde informatie over gebruikte materialen, hun laagdikten en schaden
 • informatie over teerhoudendheid van het asfalt
 • ter ijking van de GPR-meetresultaten

Boorkernbeschrijvingen en milieuhygiënisch onderzoek

De boorkernen zijn volledig beschreven in het geaccrediteerde asfaltlaboratorium van Unihorn. Hier is ook het onderzoek op teerhoudendheid met PAK-marker en DLC-analyse gedaan.

Valgewichtdeflectiemetingen

Ter bepaling van de draagkracht van de wegconstructie zijn valgewichtdeflectie-metingen met de Fast Falling Weight Deflectometer FFWD van Unihorn uitgevoerd. Op basis van deze metingen worden de structurele restlevensduur en de versterking bepaald

Verkeersmaatregelen

Voor de inspectie en de bepaling van de verhardingsopbouw waren geen verkeersmaatregelen nodig. Die zijn rijdend in het verkeer uitgevoerd. De voertuigen voor de uitvoering van de kernboringen en de valgewichtdeflectiemetingen zijn zodanig voorzien van bebording en signalering, dat ze hun eigen afzetting vormen. Aanvullende verkeersmaatregelen waren dus niet nodig.

Restlevensduur en onderhoudsmaatregel

Alle onderzoeken waren nodig om tot een optimaal en gedetailleerd advies te komen. Het advies bestond uit het per homogeen wegvak bepalen/presenteren van de restlevensduur van dat vak en de onderhoudsmaatregel die nodig is om tot de gewenste levensduur van de weg te komen.

Bij het bepalen van de maatregel is rekening gehouden met specifiek wensen van de klant zoals de maximaal mogelijke verhoging van het bestaande wegniveau, de mate van geluidreductie en de kleur van het toe te passen asfalt. Sommige wegvakken waren dermate slecht dat volledige reconstructie nodig was. Unihorn heeft voor die vakken een nieuwe verhardingsopbouw gedimensioneerd.

Rapportage

De resultaten van alle metingen, de restlevensduur en de onderhoudsmaatregelen zijn allen weergegeven / gevisualiseerd in een digitale ondergrond van de weg. Daarmee is bereikt dat zowel technisch als beleidsmatig verantwoordelijken van de opdrachtgever dezelfde en voor iedereen begrijpelijke informatie hebben, weergegeven in de daadwerkelijk situatie.

Benieuwd naar al onze onderzoeksactiviteiten?

Lees meer over de onderzoeken op verhardingen die we uitvoeren en hoe wij adviezen opstellen

Bekijk hier onze leaflet verhardingen