Bekijk alle projecten

Milieukundig onderzoek N243 Noord-Holland

Voorbereidingen voor onderhoud en herinrichting N243
De provincie Noord-Holland wil op de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn groot onderhoud uitvoeren. Ook wordt de weg over de gehele lengte verbreed en worden de kruisingen aangepast. Om deze werkzaamheden te kunnen aanbesteden moeten de verhardingsopbouw en de milieuhygiënische kwaliteit van de verhardingen (asfalt, fundering, ondergrond), de bermen en de waterbodems bekend zijn.

Onderzoeken voor wegonderhoud en -verbredingen.

Voor de beoordeling van de fundering op asbest is veel monstermateriaal nodig. Door met een boor met een diameter van 350 mm - gemonteerd op de boorinstallatie van onze boorvrachtwagen - de boringen uit te voeren kunnen zonder problemen voldoend grote monsters worden verkregen.

Overzicht uitgevoerde werkzaamheden onderzoek N243

• uitvoeren gedetailleerde visuele inspectie
• uitvoeren asfalt- en constructieboringen
• uitvoeren boorkernonderzoek
• uitvoeren onderzoek fundering en ondergrond
• uitvoeren bodemonderzoek bermen
• uitvoeren waterbodemonderzoek
• treffen verkeersmaatregelen

Onze werkzaamheden nader beschouwd
Het onderzoek is uitgevoerd door de combinatie Unihorn – Van Dijk Geo- en Milieutechniek. Van Dijk was verantwoordelijk voor het onderzoek op bermen en waterbodems, Unihorn heeft de overige werkzaamheden uitgevoerd.

Gedetailleerde visuele inspectie
Op alle stroken is met HD-video-opnamen digitaal de kwaliteit van de verharding vastgelegd. Vervolgens zijn de opnamen gebruikt om conform CROW-publicatie 146 de visueel waarneembare schades in schadeplaatjes per 100 meter wegvaklengte vast te leggen. Ook zijn hierin de laagscheidingen in de deklaag vastgelegd.

Asfalt- en constructieboringen
De locaties voor de asfaltboringen zijn volgens CROW-publicatie 210 bepaald. Ook zijn een historisch vooronderzoek en een beoordeling naar bijzondere onderzoeksvakken uitgevoerd.

Voor het onderzoek op de is een deel van de asfaltboringen doorgezet als constructieboring tot 1 meter onder het verhardingsoppervlak. Het doel van de constructieboringen was (mede) het verkrijgen van asbestverdacht funderingsmateriaal ter plaatse van de op te breken kruisingen. Om voldoende monstermateriaal te kunnen verzamelen is een boor met een diameter van 350 mm gebruikt.

Boorkernonderzoek
Het boorkernonderzoek bestond uit het beschrijven van alle boorkernen en het verrichten van teerhoudendheidsonderzoek op de asfaltkernen.
Na overleg met de opdrachtgever is het benodigde teerhoudendheidsonderzoek middels DLC-analyses bepaald.

Alle kernonderzoeken zijn uitgevoerd in het geaccrediteerde Asfaltlaboratorium van Unihorn.

Onderzoek fundering/ondergrond
Het op het funderingsmateriaal uitgevoerde onderzoek was indicatief van vorm. Het onderzoek op het voorkomen van asbest in de fundering is conform NEN 5897 uitgevoerd. Het onderzoek op de grond is uitgevoerd volgens het NEN-pakket AS3000 Grond.

De analyseresultaten van het funderingsmateriaal en de ondergrond zijn getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit.
De grond is ook aan de Wbb getoetst.

Waterbodemonderzoek
Op een viertal locaties zullen watergangen worden gedempt. Per locatie zijn 10 steken van de sliblaag genomen.
Het samengestelde slibmonster is geanalyseerd op het slibpakket regionale waterbodem.

Verkeersmaatregelen
Om de verkeershinder en de uitvoeringskosten te beperken zijn de werkzaamheden zoveel mogelijk overdag binnen de vigerende WBU in één werkgang uitgevoerd. Bij werkzaamheden op de kruisingen zijn aanvullend verkeersregelaars ingezet.