Bekijk alle projecten

Verhardings- en wegenscan 10 wegvakken HHNK

Aanleiding voor het project.
Als onderdeel van de beëindiging van het Programma Wegverharding c.q. de overdracht van wegen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) naar diverse gemeenten was een onderzoek gewenst op de ”10 slechtste wegen” binnen het beheergebied van HHNK.

In 2015/2016 had het HHNK (door Unihorn) al circa 300 km wegen laten onderzoeken om een beeld te krijgen van hun toestand. HHNK wilde nu een beeld hebben van de 10 slechtste wegen binnen hun beheergebied. Deze wegen hebben een gezamenlijke lengte van bijna 30 km.
Het doel van het uitgevoerde onderzoek was om een compleet beeld te krijgen van de eigenschappen van de verhardingsconstructie. Tevens is een advies opgesteld voor het benodigde verhardingsonderhoud.

Mooie bevinding: de resultaten van dit onderzoek kunnen daadwerkelijk worden geëxtrapoleerd naar het onderzoek van 2016.

De opdrachtgever wilde ook weten in hoeverre er een relatie bestaat met de eerder uitgevoerde onderzoeken op deze wegen. Mogelijk was er op die manier meer te zeggen over de kwaliteit van andere wegen binnen een gemeente.

Dit zijn de uitgevoerde onderzoeken

• bepalen draagkracht met valgewichtdeflectiemetingen
• bepalen asfalt- en funderingslaagdikten met Ground Penetrating Radar (GPR)
• uitvoeren constructieboringen ter verificatie GPR-resultaten

• vaststellen visuele conditie verhardingsoppervlak met HD-video-opnamen
• inmeten wegprofiel met een laserscan (puntenwolk)
• bepalen restlevensduur en benodigd onderhoud
• beoordeling vergelijkbaarheid onderzoeken 2016 en 2019

Wat hebben we in dit project gedaan?
Valgewichtdeflectiemetingen
Om de draagkracht van de verhardingsconstructie te bepalen zijn valgewichtdeflectiemetingen verricht.

Grondradarmetingen
Om de dikte van de verhardingslagen te bepalen zijn metingen verricht met een grondradar (GPR). De metingen zijn verricht met een luchtgekoppelde radar met zowel een 2000 MHz als 400 MHz antenne. De metingen zijn uitgevoerd in 3 of 4 langsraaien per rijbaan.
Aanvullend zijn metingen in dwarsraaien uitgevoerd met een grondgekoppelde radar. Hiermee is onderzocht in welke mate de opbouw van de verharding varieert in een dwarsprofiel.

Uit de reflecties van het radarsignaal op laagscheidingen van (verhardings)lagen is de dikte van de asfalt- en funderingslaag bepaald. Ter verificatie van deze inter- pretatie is informatie uit boorkernonderzoek gebruikt.

HD-video-opnamen
De visuele conditie van het verhardingsoppervlak is in beeld gebracht met een HD-video-opname. Op een meetvoertuig zijn 3 HD-videocamera’s gemonteerd die beelden maken van het oppervlak. Daarnaast is een opname gemaakt met een 360 graden camera, zodat ook een omgevingsbeeld is verkregen.
Vanuit de video-opname is een visuele inspectie uitgevoerd waarbij per 100 m wegvak een schade- beoordeling conform CROW Publicatie 146 is gemaakt.

Laserscan metingen
Met behulp van een LIDAR laseropstelling op een meetvoertuig is een 3D hoogtescan gemaakt van de rijbaan en de wegomgeving.
Met deze meting is een zogeheten puntenwolk van de omgeving verzameld. Uit de puntenwolk zijn dwarsprofielen om de 200 meter baanlengte bepaald.

Restlevensduur en benodigd onderhoud
Aan de hand van de onderzoeken en aangeleverde informatie, waaronder verkeersgegevens en aanleg- en onderhoudshistorie zijn de restlevensduur en de benodigde versterking berekend. Hiervoor is de methode QUASAR (CROW Publicatie 157) gebruikt.
Aan de hand van de berekende restlevensduur en overige kenmerken is per weg een advies opgesteld.
De berekende restlevensduur en benodigde versterkingsdikte zijn in shape files verwerkt.

Bevindingen
• het vaststellen van de visuele conditie, ondersteund met valgewichtdeflectiemeetdata en boringen is doorgaans voldoende om een oordeel te kunnen geven over de staat van een weg. De extra vergaarde informatie leidde in de meeste gevallen niet tot een grote aanpassing van bestaande adviezen (uit 2016)
• een draagkrachtmeting is zonder een visuele beoordeling niet voldoende om een oordeel te geven over de staat van een wegdek
• bij wegconstructies met een zeer slechte draagkracht zijn de resultaten van GPR-metingen sterk ondersteunend aan de keuze van de maatregel
• bij uitvoering van GPR metingen verdient uitvoering over meerdere lijnen in langsrichting de voorkeur, omdat de opbouw van de verharding vaak varieert over de wegbreedte
• de gegenereerde dwarsprofielen uit de laserscan zijn beperkt ondersteunend geweest aan de advisering, vooral omdat die informatie ook al uit de visuele beoordeling beschikbaar was. Bovendien is de frequentie van 200 meter voor een dwarsprofiel te laag

Ken je onze expertise Verhardingen

Nieuwsgierig naar wat wij doen aan onderzoek en advies?

Klik hier om meer te weten te komen.