Sensoren in auto’s die de kwaliteit van het wegdek monitoren en zo wegbeheerders meer inzicht en controle bieden met minder overlast voor de weggebruiker. Een idee van een projectleider klonk in de zomer van 2019 nog als een utopie, maar een half jaar later werd deze innovatie werkelijkheid. De naam: Wegenwijs. Na een pilot in Noord-Holland volgt de eerste klant: A-Lanes A15 heeft Wegenwijs ingezet om het areaal te monitoren.

Hoe lang gaat een wegdek nog mee? Wanneer moet onderhoud of vernieuwing plaatsvinden? Weginspecties zijn nodig om antwoord te geven op deze vragen. Bij zo’n inspectie kijkt de inspecteur onder meer naar de mate van rafeling. Dit gebeurt grotendeels met beeldmateriaal en vaak is een wegafzetting onvermijdelijk.

Coen Smits, projectleider bij Unihorn / Strukton Civiel: ‘‘Bij het uitvoeren van inspecties vanaf beeldmateriaal is rafeling soms lastig te beoordelen. Dit ervoeren wij in 2019 bij een inspectie van een tweelaags ZOAB. Op beeld leek er geen rafeling te zijn, maar toen ik er met de auto overheen reed, hoorde ik wel degelijk een ander bandengeluid dan op de naastgelegen rijstroken. Dit was voor mij de voornaamste indicator dat er wel degelijk iets aan de hand was.”

Smits werkte een idee uit om rafeling te meten met sensoren en algoritmes in te zetten om de data door te vertalen in informatie. Met een proof of concept toonde hij aan dat de verschillende rafelingscategorieën uit geluidopnames zijn af te leiden. In de zomer van 2019 kreeg hij de kans om zijn idee binnen Strukton Civiel te pitchen. En met succes, want met het projectteam kreeg hij budget om het algoritme op te zetten en te trainen. “Daarna kwam alles in een stroomversnelling en werd de innovatie Wegenwijs geboren,” vertelt Smits.

Hoe werkt het? 
Wegenwijs meet met trillingssensoren in voertuigen en smartphones continu en op alle wegen de kwaliteit van de weg. De meetdata wordt ge-upload in de cloud, verwerkt en gepresenteerd op een online platform. Wegbeheerders kunnen dit platform raadplegen c.q. de informatie daarop gebruiken voor het opstellen en actualiseren van hun onderhoudsplanning en -budget.

De voordelen
de wegkwaliteit wordt continu gemonitord, veranderingen in kwaliteit – door vergelijking van data in de tijd – worden direct zichtbaar
Strukton Civiel met haar zusters en dochters beschikt over duizenden voertuigen die door heel Nederland rijden, zij vormen de basis voor de kwaliteitsregistratie
wegbeheerders en privépersonen kunnen met hun voertuigen via de Wegenwijs-app direct meedoen aan de kwaliteitsregistratie

Stand van zaken 
Rafeling is meestal de maatgevende en minst voorspelbare schade. Daarom wordt de techniek nu eerst ontwikkeld voor rafelingdetectie. Met een proof of concept is vastgesteld dat het principe werkt. Op dit moment is het systeem in staat rafeling in aard en omvang te bepalen. Voor de (nabije) toekomst wordt nu nagedacht over de verdere uitrol van het systeem.

Op beeld leek er geen rafeling te zijn, maar toen ik er met de auto overheen reed, hoorde ik wel degelijk een ander bandengeluid dan op de naastgelegen rijstroken

Coen Smits