Bekijk alle artikelen

Wintrack: Unihorn nu ook een schakel in de energietransitie

Unihorn verzorgt de civiele engineering van de werkterreinen voor het Wintrack-project voor Switch (combinatie Mobilis |TBI – Strukton Civiel)

De energievoorziening in Europa en Nederland verduurzaamt. De hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom groeit en daarmee de fluctuaties in het net. TenneT wil daarom op meerdere locaties in Nederland een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding bouwen. Deze Wintrack-projecten dragen bij aan de betrouwbaarheid van het (Europese) elektriciteitsnet zodat meer duurzaam opgewekte energie kan worden getransporteerd en vraag en aanbod over een groter gebied in balans kunnen worden gebracht. Een lijnverbinding bestaat in essentie uit drie onderdelen: funderingen, pylonen en geleiders. 

 

De werkzaamheden voor de combinatie Switch betreffen het bouwen van de funderingen en alles wat daarmee samenhangt voor de tracés:

Noordoost, deeltracé 2: Boterdiep tot aan station EOS in de Eemshaven
Zuidwestwest, deeltracé 2: Kapelle tot aan 380 kV station Rilland

Alle voor de uitvoering benodigde engineering van de bouwwegen, werkterreinen en maatvoering wordt door onszelf uitgevoerd.

Remo Hofland, projectmanager Unihorn

In opdracht van de combinatie verzorgt Unihorn voor alle mastlocaties de volgende werkzaamheden.

Verhardingen

• nulopname wegen

 
Ontwerp
Het uitvoeringsontwerp voor de (tijdelijke) werkterreinen, inclusief
bouwwegen
kruisingen met waterlopen
bouwput
grond gescheiden ontgraven en in depot zetten
afwatering
hekwerken
risicoanalyse geotechnische onderzoeken
het uitvoeringsontwerp voor het terugbrengen naar de oorspronkelijke situatie 

 

Geodata en Monitoring
uitzetten nieuw tracé
opnemen bestaande situaties
trillingsmeting/monitoring bij monumentale panden
uitzetten bouwmaatvoering
uitzetten civieltechnische werkzaamheden
maken machinemodellen
hoeveelheidsbepaling
opnemen situatie na voltooiing werk

 

De werkzaamheden zijn gestart begin 2020 en lopen naar verwachting door tot eind 2022.

Meer lezen over Geodata & Monitoring?

Bekijk onze informatiepagina over Geodata & Monitoring,

Ga naar expertisepagina Geodata & Monitoring