Bekijk alle projecten

Bestek bouwrijpmaken Sally Kerkbuurt Wijdenes

Projectaanleiding
De gemeente Drechterland wil inspelen op de vraag naar een groter woonaanbod in de gemeente.
Er is gekozen voor een uitbreiding aan het begin van de Kerkbuurt in Wijdenes: Woningbouwplan Sally.
Het gaat om 62 woningen. Het plan krijgt een dorps karakter in een moderne eigentijdse architectuur, met veel groen en een speelvoorziening in een waterrijke omgeving. Sally is daarbij de eerste energie-neutrale wijk van Wijdenes!

Bij gebrek aan bouwgrond steeds belangrijker, woningbouw in de bebouwde omgeving.

Unihorn heeft voorafgaand aan de besteksvoorbereiding o.a. het milieuhygiënisch bodemonderzoek uitgevoerd.

Het project in feiten en cijfers.

2018 – 2019

Voorbereidende werkzaamheden

• inmeten bestaande situatie

• inventariseren aanwezige objecten/voorzieningen

• uitvoeren geotechnisch onderzoek en opstellen advies

• uitvoeren milieuhygiënische onderzoeken op bodem, asfalt en fundering

• opstellen programma van eisen

• maken inrichtings-, maten- en verkavelingsplan

2019

Bestek en tekeningen

• maken voorlopig ontwerp: nuts-, drainage-, riool-, weg-, verkaveling-, OV-, groen-, water- en oevervoorzieningen (kademuren, beschoeiing), duiker-/brugconstructie

• maken definitief inrichtingsontwerp

• opstellen RAW-bestek met tekeningen (NLCS) en V&G-ontwerpfase

• bepalen hoeveelheden

• opstellen SSK-kostenraming

• verzorgen contractvorming

Onze werkzaamheden in dit project
Het voorbereiden, ontwerpen en bestekgereedmaken van infrastructurele voorzieningen voor kleinschaliger woonprojecten in zowel landelijke als stedelijke omgevingen zijn op het lijf van Unihorn geschreven. Unihorn heeft alle daarvoor benodigde disciplines in huis.

Samenwerking met stake holders
In dit soort projecten is samenwerking erg belangrijk, ontwerpen in een bebouwde omgeving vraagt om constructief samenspel met alle belanghebbenden.
Zo is de waterhuishouding in het gebied in overleg met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ontworpen. Met de nutsbedrijven is contact/overleg geweest over het tracé van de nutsvoorzieningen. Deze zijn door Unihorn op tekening vastgelegd.

Projectbeheersing
Dan projectbeheersing, domweg noodzakelijk om tijdig tot het gewenste resultaat te komen. Unihorn heeft de projectplanning opgesteld. Daarnaast hebben wij de kosten van het project geraamd en een risico-inventarisatie uitgevoerd. Ook is Unihorn verantwoordelijk geweest voor de projectbewaking en de coördinatie van de
werkzaamheden.
Unihorn heeft het project proactief gecoördineerd en aangestuurd, onder andere door het opstellen van een dynamische eisenmatrix, waaraan de verschillende uitwerkingen / ontwerpen tijdens de projectoverleggen met de opdrachtgever zijn getoetst.