Bekijk alle projecten

Ondersteuning ontwikkeling appartementen Hoorn

Appartementen De Gruyter in Hoorn
In het hart van het oude centrum van Hoorn worden 43 appartementen gebouwd. Het project heeft de naam De Gruyter, naar de winkel van kruidenier P. de Gruyter & Zn, die daar ooit gevestigd was.
Onze opdrachtgevers stelden hoge eisen aan het voorkomen van schaden aan omgeving en gebouwen, veiligheid van bouwmedewerkers en omwonenden én minimalisatie van hinder tijdens de bouw. Zij zochten een partij die hen vanuit verschillende disciplines optimaal kon ontzorgen.

Unihorn voldeed aan dat profiel. Wij hebben hen ondersteunt met monitoringswerkzaamheden bij de sloop van de bestaande bebouwing, het bouwrijpmaken van de projectlocatie en de realisatie van de nieuwe appartementen.

Ontwikkeling van woningen in binnensteden zal de komende jaren steeds vaker voorkomen.

Vanaf het dak van een van de aanliggende panden worden de verplaatsingen gemonitord.

Ondersteuning ontwikkeling appartementen De Gruyter in feiten en cijfers

• opnemen nulsituatie verhardingen

• monitoren trillingen en scheuren bestaande panden tijdens sloop, archeologisch onderzoek, bodemsanering en heiwerkzaamheden

• verzorgen automatische deformatiemetingen (x, y, z) van monumentale panden en overige bebouwing in omgeving

• uitvoeren milieuhygiënisch onderzoek voor/tijdens sloopfase

• opstellen saneringsplan/BUS-melding

• verzorgen milieukundige begeleiding bodemsanering

• aanvragen lozingsvergunning en monitoren grondwater

• uitvoeren geohydrologisch en geotechnisch onderzoek, opstellen advies en optimaliseren uitvoeringsmethode

• maatvoeren bij de realisatie

• verzorgen omgevingsmanagement

Het project De Gruyter
Nulsituatie
Unihorn heeft met een visuele inspectie de nulsituatie van de verharding vastgelegd en mogelijke hinder- en trillingsbronnen geïnventariseerd. Er zijn aanbevelingen gedaan voor minimalisatie van hinder en trillingen.

Bouwkundige opname en monitoring
In het invloedsgebied van de bouwlocatie liggen zo’n 100 panden. Beoordeeld zijn welke panden door de bouw zouden worden beïnvloed. Van die panden is een bouwkundige opname gemaakt. Enkele representatieve panden zijn gedurende de sloop, het archeologisch onderzoek, de bodemsanering en de heiwerkzaamheden automatisch gemonitord op deformaties, trillingen en scheuren. Op basis van de monitoring zijn het bouwplan en de uitvoeringsmethode aangepast.

Milieu
Voorafgaand aan de sloop is onderzocht of er asbest in de te slopen bebouwing aanwezig was.
De onder de bebouwing aanwezige grond is tot 1 meter onder maaiveld onderzocht op de aanwezigheid van zware metalen en asbest.
Bij het archeologisch onderzoek hebben wij de milieukundige begeleiding verzorgt.

Geohydrologie
Omdat de funderingen in de bouwput “in den droge” zijn aangelegd heeft Unihorn een geohydrologisch advies opgesteld. Het bouwplan is aangepast zodat er geen zettingen door grondwateronttrekking zouden optreden.

Zettingsanalyse
Unihorn heeft bepaald of bij de aanleg van het parkeerterrein en de herinrichting van de openbare ruimte zettingen optreden en geadviseerd over zettingsversnellende maatregelen.
Onderdeel hierbij was de dimensionering van de verschillende aan te leggen verhardingen.

Voor de bouw van de appartementen was een kraanbaan nodig. Wij hebben de draagkracht en stabiliteit van de ondergrond beoordeeld en geadviseerd over grondverbeteringen en uitvoering van de kraanbaan.

Unihorn heeft de complete maatvoering voor de realisatie van dit project verzorgd.

Omgevingsmanagement
Tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het project verzorgde onze omgevingsmanager bewonersavonden, overleg met stake holders, aanvragen van vergunningen, afhandelen van klachten en het opstellen van het verkeersmanagementplan.