Bekijk alle projecten

Herinrichting wegen dorpskern Zuidermeer

Zuidermeer weer geheel up to date
De wegen in de dorpskern van Zuidermeer waren toe aan groot onderhoud. Daarnaast bestond de behoefte om de bestaande weginrichting veiliger te maken en meer parkeerplaatsen te creëren.
Het resultaat moest zijn een (her)inrichting van de dorpskern die zo goed mogelijk voldeed aan de hedendaagse eisen.

Na de herinrichting voldoen de wegen en de dorpskern van Zuidermeer geheel aan de hedendaagse eisen.

Zo zagen de wegen in de kern van Zuidermeer eruit voor de herinrichting.

De volgende werkzaamheden zijn verzorgd:

• uitvoeren verhardingsonderzoeken
• opstellen onderhoudsadvies verhardingen
• dimensioneren nieuwe verhardingsopbouw
• uitvoeren milieuhygiënisch onderzoek asfalt, fundering en grond

• inmeten bestaande situatie
• ontwerpen nieuwe situatie
• opstellen RAW-bestek
• opstellen uitvoerings-, projectkwaliteit- en veiligheidsplannen

Onze werkzaamheden in dit project
Verhardingsonderzoek & -advies
Eerst zijn op alle wegen een schouw en valgewichtdeflectiemetingen uitgevoerd en zijn asfalt- en constructiekernen geboord en beschreven.
Op basis hiervan is de restlevensduur van subvakken bepaald en zijn voor verschillende ontwerplevensduren diverse onderhoudsmaatregelen vastgesteld. Randvoorwaarde: het bestaande wegniveau mag niet of nauwelijks worden verhoogd.

Voor deze maatregelen zijn kostenramingen gemaakt, waarna een LCCA (Life Cycle Cost Analysis) is gedaan om de opdrachtgever inzicht te geven in de financiële voor- en nadelen in relatie tot de effectiviteit van de verschillende onderhoudsmaatregelen.

Uit deze analyse bleek, dat de toepassing van polymeer gemodificeerd asfalt en wapening in de onderhoudsmaatregelen en de nieuwe wegconstructies effectief was.

Milieuhygiënisch onderzoek
Van het vrijkomende asfalt en de funderingsmaterialen is de milieuhygiënische kwaliteit bepaald.
Ter plaatse van te realiseren parkeervakken en trottoirs en op locaties met verdacht funderingsmateriaal en puinbijmenging in de grond is verkennend onderzoek asbest in bodem en in fundering uitgevoerd. Op enkele locaties is daadwerkelijk asbest aangetroffen. Dit vormde een extra uitdaging bij de realisatie van het project.

Ontwerp
Op basis van de uitgebrachte adviezen heeft de opdrachtgever besloten om op delen van de wegen groot onderhoud uit te voeren.
Andere delen zijn volledig gereconstrueerd (asfalt én fundering). Lokaal is daarbij raatvormige funderingswapening toegepast, dit om de constructie te stabiliseren en de laagdikte te minimaliseren.

Voor het ontwerp is de bestaande situatie ingemeten en zijn de aanwezige materialen en voorzieningen geïnventariseerd.

Daarna is het herinrichtingsplan opgesteld. In de bestaande situatie was zeer weinig ruimte voor wijzigingen van de verkeerssituatie en het realiseren van nieuwe (parkeer)voorzieningen. Realisatie ervan heeft veel creativiteit en overleg gevergd.
Het aansluitende definitief ontwerp heeft als basis gediend voor de lijst van hoeveelheden en de bijbehorende tekeningen (opbreek, raakvlakken met bestaande kabels en leidingen, kapvergunning, dwarsprofielen en details in de toekomstige situatie).

Op basis van de lijst van hoeveelheden en zijn raamcontract heeft de aannemer de prijs bepaald.

Evaluatie
Unihorn beschikt over alle voor dit project benodigde disciplines. Dat heeft het snel en soepel schakelen tussen alle benodigde werkzaamheden bevorderd. Mede hierdoor kon het project in een zeer korte tijd worden gerealiseerd.

In dit project waren pragmatisme, maatwerk en een goede afstemming met alle stake holders van groot belang.
Vooral om deze redenen heeft in de ontwerpfase intensief overleg plaatsgevonden met de op dat moment al bekende uitvoerende partij Strukton Civiel West.
Alleen zo waren ontwerp en uitvoering in de gewenste korte tijd te realiseren.