Bekijk alle projecten

24/7 monitoring Oetewalerbrug Amsterdam

24/7 monitoring, ook voor bruggen
Uit onderzoek is gebleken dat de draagkracht van de fundering tekort schiet. Dat leidt tot diverse structurele schaden. Daarom wil de beheerder de effecten van de optredende schaden kunnen beoordelen en de beste strategie bepalen: herstel of vervanging.
Unihorn registreert daarom continu het gedrag van de Oetewalerbrug middels scheur- en vervormingsmetingen.

Draagkracht oude bruggen problematisch, gedrag onbekend.

Tijdens de monitoring van de landhoofden van de Oetewalerbrug worden verplaatsingen ter plaatse van de scheur zorgvuldig geregistreerd.

Monitoring landhoofden Oetewalerbrug

• uitvoeren nulmeting in x, y, z
• continu meten deformaties landhoofd
• continu meten scheurvorming in landhoofd
• registreren proefbelastingen
• opstellen rapportages en adviezen

Wat was er nodig voor dit project?
Uit onderzoek is gebleken dat de fundering van de brug niet voldoet aan de eisen. De oorzaak is een bacteriële aantasting van een deel van de houten funderingspalen. Dat heeft geleid tot zettingen van en scheurvorming in de landhoofden. Mogelijk is ook scheurvorming in het brugdek zelf aanwezig.
Aanvullend onderzoek moet antwoord geven op de vraag: de brug versterken of vernieuwen.

Doelstelling onderzoek
In overleg met Unihorn is besloten om eerst de bestaande situatie vast te leggen. Daarna zal het effect van de belastingen (eerst het verkeer, later mogelijk ook de effecten van temperatuur) worden gemonitord. Afhankelijk van de bevindingen wordt de monitoring aangepast.
Tussentijds wordt door het continu vastleggen van de vervormingen onder proefbelastingen – een vrachtwagen met verschillende lasten – versneld de werkelijke structurele kwaliteit van de brug bepaald.

Meetprogramma
Voor de nulmeting is op een landhoofd een tachymeter aangebracht. Deze registreert de positie van monitoringsprisma’s op de landhoofden en ter plaatse van de scheuren.
Buiten het invloedsgebied van de brug zijn grondslagpunten aangebracht, waaraan het automatisch metende systeem zich ijkt. De metingen worden verricht in x en y (RD) en z (NAP).

Een bijzondere uitdaging was het positioneren van de tachymeter t.o.v. de grondslag. De afstand tussen onderzijde brugdek en waterspiegel is minimaal. Het continu contact tussen tachymeter en grondslag vereiste een goede risico-inschatting (overhangend groen, mist, damp op de spiegel) voor de positionering van de grondslagpunten.

Om de vervormingen van de landhoofden goed te kunnen vastleggen zijn op elk landhoofd 10 monitoringsprisma’s aangebracht.
In beide landhoofden zit in het midden een verticale scheur. Om te bepalen of en zo ja welke vervormingen ter plaatse van de scheuren optreden zijn aan weerszijden ervan monitoringsprisma’s geplaatst.

Meetresultaten
De resultaten van alle metingen worden elke 20 minuten via een online verbinding naar een centraal punt bij Unihorn gestuurd. Deskundigen van de opdrachtgever kunnen via een portal voortdurend de resultaten van de metingen bekijken.
Normaal worden grenswaarden ingesteld die bij overschrijding tot actie leiden. Omdat het gedrag van de brug nog niet bekend is – de eerste monitoringsperiode wordt juist gebruikt om dat gedrag te leren kennen – zijn er nog geen grenswaarden bepaald. Zodra er voldoende inzicht in het gedrag van de brug is, worden in overleg met de beheerder de grens-/alarmeringswaarden vastgesteld.