Bekijk alle projecten

Herinrichting Kleibroek gemeente Castricum

De Kleibroek in Castricum gereed voor de toekomst
De gemeente Castricum vond de doorstroming van het verkeer en de veiligheid van de verkeersdeelnemers onvoldoende: herinrichting was noodzakelijk.

Bouwteam herinrichting Kleibroek in Castricum zeer succesvol.

Visualisering van het herontwerp van de Kleibroek met rotonde in Castricum

Uitgevoerde werkzaamheden

Onderzoeken

• landmeetkundige inventarisatie
• asfalt- en constructieboringen, incl. beschrijving kernen
• milieuhygiënisch onderzoek asfalt, fundering, bodem
• verlichting, inclusief ontwerp
• ontwerp gescheiden rioolsysteem

Ontwerp en bestek
• voorlopig Ontwerp
• SSK-kostenraming
• definitief ontwerp
• uitvoeringsontwerp
• RAW-bestek

Het project nader beschreven.
Scope
De herinrichting van de Kleibroek omvatte het volledig opnieuw inrichten van de rijweg, de fietspaden en de rotonde met de Torenstraat – Ruiterweg – Prinses Beatrixstraat. Daarnaast zijn de bushaltes aangepast, het riool en diverse leidingen vervangen en zijn diverse installaties, de openbare verlichting en wegmeubilair aangebracht.

Samenwerking
De werkzaamheden vielen onder een subsidieregeling van de Provincie Noord-Holland. Aan deze regeling waren diverse voorwaarden verbonden. Mede hierom was een zorgvuldige en beheerste aanpak vereist.
Nadat de besteksuitwerking gereed was, bleek de vervanging van een duiker noodzakelijk. Gegeven de beperkt resterende tijd, is voorgesteld/besloten om het project in een bouwteam te realiseren. Zo kon de nadere engineering van de duiker met de bijbehorende coördinatie en de vereiste vergunningsaanvragen toch binnen de beschikbare realisatietijd worden meegenomen.
Unihorn heeft tekeningen en informatie verzorgd voor de presentatie van de (herziene) plannen aan de bewoners en andere belanghebbenden.
De Fietsersbond heeft aangegeven wat voor fietsers in dit project belangrijk was. Deze aspecten zijn meegenomen in het ontwerp.

Voorbereidende fase
Unihorn heeft verkennende bodem-, asfalt- en funderingsonderzoeken uitgevoerd. Aanvullend is nog een nader bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd. Tevens heeft Unihorn de inmeting van de bestaande situatie verzorgd.

Daarna is het Voorlopig Ontwerp opgesteld en definitief gemaakt. De bijhorende tekeningen zijn conform de NLSC-standaard uitgewerkt. Vervolgens is een raming opgesteld van de uitvoeringskosten conform de Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK).

Bestek en tekeningen
Het VO is uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp en daarna tot een Uitvoeringsontwerp. Het bestek (inclusief hoeveelheidsbepalingen) is opgesteld conform de RAW-systematiek.
Tijdens de realisatie van het project heeft Unihorn de engineering voor de nieuwe duiker uitgevoerd. Daarbij heeft overleg/afstemming met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier plaatsgevonden. Dit was nodig omdat de duiker twee watergangen in beheer bij HHNK verbindt.

Uitvoering
Het werk is uitgevoerd in een bouwteam bestaande uit de gemeente Castricum als opdrachtgever, Unihorn als engineer en Stukton Civiel West als uitvoerende partij. Door zowel de besteksvoorbereiding te doen als deel te nemen aan het bouwteam heeft Unihorn een overkoepelende, coördinerende en adviserende rol gehad