Bekijk alle projecten

Monitoring en inspectie wegen Zuid-Holland

Snel en betrouwbaar inzicht in de wegconditie
De Dienst Beheer Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland wilde in het kader van asset management een toestandsafhankelijk onderhoudsprogramma voor haar wegen hebben. Daar was inzicht in de conditie van alle wegverhardingen voor nodig.
Unihorn heeft dat inzicht verschaft door de draagkracht en de laagopbouw van de wegconstructies te bepalen. Aan de hand hiervan zijn de onderhoudsprioritering en een meerjarenplanning bepaald, in GIS gepresenteerd en grafisch gevisualiseerd.

Zo bepaal je de conditie van je wegennet.

Wezenlijk onderdeel van dit project was de bepaling van de verhardingsopbouw - in termen van laagdikte asfalt en fundering - met behulp van bodemradar (GPR). Deze metingen kunnen rijdend in het verkeer worden uitgevoerd. Er zijn dus geen verkeersmaatregelen nodig en het verkeer wordt niet gehinderd.

Uitgevoerde werkzaamheden

• grondradarmetingen (GPR) (940 km rijstrook)

• valgewichtdeflectiemetingen (690 km rijstrook)

• verkeersmaatregelen

• boren referentie-/constructiekernen & bepalen laagdiktes (307 kernen)

• bepalen draagkracht (Structurele Waarde Parameter)

• indicatief onderzoek teerhoudendheid asfaltkernen

• visuele beoordeling funderingsmateriaal

• indicatief onderzoek funderingen

• rapportage en visualisatie resultaten

• data voor input in Obsurv en GIS

Aangeleverd aan de opdrachtgever

• Excel-bestanden met laagopbouw, referentieboringen en draagkracht

• shapefiles laagopbouw (GPR), referentieboringen en draagkracht (VGD)

• ArcGIS-bestand met diverse themakaarten

• certificaten PAK-detector en analysecertificaten fundering

• ruwe meetdata: meetbestanden grondradarmetingen en valgewichtdeflectiemetingen

How we did it
De provincie Zuid-Holland wilde de conditie van het gehele wegennet kennen om zo beter te kunnen prioriteren en meerjarenplanningen te kunnen opstellen. Daarbij heeft de provincie gekozen voor het uitvoeren en analyseren van de volgende onderzoeken.

Onderzoeken
Voor de bepaling van de laagopbouw (asfalt en fundering) van de wegconstructies is grondradaronderzoek (non-destructief onderzoek) uitgevoerd. Dit onderzoek wordt rijdend in het verkeer gedaan. Voor de verificatie van de grondradarmetingen zijn referentie- /constructieboringen uitgevoerd.
Voor de bepaling van de draagkracht van de wegen zijn valgewichtdeflectiemetingen uitgevoerd. De draagkracht is uitgedrukt in de zogeheten Structurele Waarde Parameter. De Structurele Waarde Parameter geeft een classificatie van de draagkracht op netwerkniveau waarbij onderscheid wordt gemaakt in ‘voldoende’, ‘in balans/kritisch’ en ‘onvoldoende’.
Unihorn heeft alle onderzoeken en analyses/adviezen zelfstandig uitgevoerd c.q. opgesteld.

De onderzoeken zijn uitgevoerd in beide rijrichtingen op alle hoofdrijbanen. In geval van meerdere rijstroken per rijrichting is de meest belaste rijstrook onderzocht.

Aanbevelingen
Unihorn heeft de provincie aanbevolen om de wegvakken met een classificatie van de draagkracht ‘onvoldoende’ en ‘in balans/kritisch’ nader te onderzoeken op projectniveau. De wegvakken met ‘onvoldoende’ draagkracht zijn ten opzichte van de optredende verkeersbelasting onder gedimensioneerd. Voor de wegvakken met een ‘kritische’ draagkracht moet worden beschouwd of versterking noodzakelijk is.

Ook is geadviseerd om het monitorings- en inspectieprogramma voor de wegen risico gestuurd in te richten. Door wegvakken met ‘kritische’ en ‘onvoldoende’ draagkracht intensiever te monitoren, wordt (versnelde) schadeontwikkeling/achteruitgang tijdig onderkend en kapitaalvernietiging voorkomen.