Bekijk alle projecten

Draagkracht metingen wegen HHNK op netwerkniveau

Wegonderhoud beter voorspelbaar
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) beheert vrijwel alle wegen in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en (meestal) buiten de bebouwde kom. In totaal betreft het zo’n 1.400 km.
HHNK in zijn rol van wegbeheerder wenste meer inzicht te krijgen in de huidige opbouw en de draagkracht van haar GebiedsOntsluitingsWegen (GOW) en de belangrijk- ste ErfToegangsWegen (ETW).
Om die reden is Unihorn gevraagd om van deze wegen de draagkracht van de wegen met behulp van valgewichtdeflectiemetingen te bepalen. Het onderzoek omvat in totaal 717 wegvakken op 229 wegen met een totale lengte van 355 km.
Op basis van de resultaten van de metingen zijn de restlevensduur en de benodigde versterking bepaald.
De verzamelde data zijn vastgelegd in het GIS-systeem van HHNK.

Met deze aanpak kent het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de risico’s voor het wegonderhoud op de lange termijn.

Wat is aangeleverd? Ouderdom: deels bekend, anders is 15 jaar aangehouden. Verkeersbelasting: komt deels van telgegevens. Waar onbekend is met Unihorn een schatting gemaakt. Verhardingsopbouw: de gemiddelde opbouw per wegvak zoals bepaald met GPR-metingen.

Waar bestond het project uit?

• opstellen uitvoeringsplan
• uitvoeren valgewichtdeflectiemetingen
• uitvoeren verkeersmaatregelen

• bepalen structurele restlevensduur en versterking
• presentatie resultaten in GIS

Het project
Op hoofdlijnen bestond het project uit de volgende onderdelen.

Uitvoeren valgewichtdeflectiemetingen
De metingen zijn in vetergang (afwisselend in het linkerrijspoor, tussen de rijsporen en het rechterrijspoor) uitgevoerd. De afstand tussen de meetpunten bedraagt 75 meter. Door het verkleinen van de meetpuntafstand zijn er binnen elk wegvak minimaal 6 meetpunten beschikbaar.

Bepalen restlevensduur en versterking
Op basis van de resultaten van de metingen en de aangeleverde gegevens is met QUASAR (CROW Publicatie 157) de structurele restlevensduur van de verharding berekend. Hierbij is gekeken naar de criteria scheurvorming in de asfaltconstructie en vervorming van de verharding door vervorming van de ondergrond als gevolg van de verkeersbelasting.

Bij de bepaling van de restlevensduur is een indeling in perioden gebruikt, te weten:
• de structurele restlevensduur ligt tussen 0 en 5 jaar;
• de structurele restlevensduur ligt tussen 6 en 10 jaar;
• de structurele restlevensduur bedraagt meer dan 10 jaar.

Bij restlevensduren die vallen in de planperioden 1 en 2 is aangegeven of een versterking van de weg mogelijk is.
Zo ja, dan is deze weergegeven als het aantal centimeters asfaltoverlaging om de weg gedurende 15 jaar in stand te houden. Hierbij is geen rekening gehouden met effecten van frezen en herprofilering.
Zo niet, dan is aangegeven dat het wegvak gerehabiliteerd moet worden.

De berekende restlevensduren en overlaagdikten zijn per meetpunt in een overzicht verwerkt. Uit deze gegevens zijn per wegvak het gemiddelde, de minimale en de maximale waarde van de restlevensduur en benodigde overlaagdikte bepaald.

Presentatie resultaten in GIS
Deze restlevensduren en overlaagdikten zijn ook verwerkt in shape files. Deze files zijn opgenomen in het GIS-systeem van HHNK.

Meer weten over Verhardingen?

Unihorn doet veel op het gebied van verhardingsonderzoek en advies. Meer weten?

Lees hier meer over onze expertise Verhardingen