Bekijk alle artikelen

Unihorn in Raamovereenkomst Milieu van gemeente Den Haag

Unihorn is geselecteerd voor de Raamovereenkomst van de gemeente Den Haag voor het uitvoeren van milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek en verhardingsonderzoek.De gemeente Den Haag wenste raamovereenkomsten af te sluiten voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek binnen de gemeente. Daarbij gaat het om projecten die betrekking hebben op de voorbereiding van civiele en herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte van de gemeente Den Haag.

De overeenkomst is onderverdeeld in twee percelen.
Perceel 1: Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek en verhardingsonderzoek
Perceel 2: Veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek
Per perceel is een raamovereenkomst afgesloten met drie Opdrachtnemers.
De overeenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar, met een optie tot verlenging van maximaal twee maal één jaar.

In totaal zijn elf inschrijvingen voor deze aanbesteding ingediend. De inschrijving van Unihorn is aangemerkt als de economisch meest voordelige inschrijving op basis van beste prijs-kwaliteit verhouding. 
Bij deze aanbesteding is gebruik gemaakt van de beoordelingsmethode “Gunnen Op Waarde”. In dit geval betrof het de mate waarin CO2 en NOx reductie plaatsvindt middels het gebruik van schoon (emissievrij/loos) vervoer bij het uitvoeren van de werkzaamheden voor de raamovereenkomst.
De Raamovereenkomsten is ingegaan op 1 april 2021.

De raamovereenkomst voor perceel 1 heeft betrekking op de volgende producten:

 • historisch (water)bodemonderzoek (NEN 5725)
 • verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)
 • verkennend waterbodemonderzoek (NEN 5720)
 • verkennend asbestonderzoek (NEN 5707)
 • nader landbodemonderzoek (NTA 5755)
 • asfalt- en fundatieonderzoek (CROW 210)
 • bepalen van de voorlopige veiligheidsklasse (CROW 400)

Den Haag kent vele tram- en treinsporen. De opdrachtgever heeft aangegeven, dat medewerkers van opdracht-nemers die veldwerkzaamheden in of nabij sporen verrichten, moeten voldoen aan de geldende veiligheidseisen gesteld door de HTM c.q. ProRail. Onze medewerkers beschikken over alle hiervoor relevante certificaten.

Water-, Bodemonderzoek
De werkzaamheden voor het (water)bodemonderzoek hebben o.a. als doel het bepalen van de:

 • milieuhygiënische kwaliteit van grond/slib en grondwater
 • fysische eigenschappen van grond/slib (o.a. structuur, opbouw van bodemlagen)
 • hergebruiksmogelijkheden van slib
 • oppervlakte en de omvang van een sterke bodemverontreiniging
 • voorlopige veiligheidsklassen
 • indicatieve bepaling kwaliteitsklasse grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Als eis bovenop de NEN’s is gesteld, dat bij vrijkomende sterk verontreinigde lagen ook op PFAS onderzocht moet worden. Indien sprake is van PFAS-verdachte (punt)bronnen dan dient onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS plaats te vinden.

Grondwateronderzoek
De werkzaamheden voor het grondwateronderzoek hebben o.a. als doel:

 • het bepalen van de grondwaterstand
 • het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater
 • bij lozen van grondwater op het oppervlaktewater of de riolering: bepalen (Fe_totaal en onopgeloste bestanddelen)

Verhardingen
De werkzaamheden voor verhardingen hebben o.a. als doel:

 • het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van verhardingsmaterialen
 • het bepalen van de civieltechnische samenstelling / typering materiaal / dikte van de verhardingsmaterialen en onderliggend fundatiemateriaal

 

Asbestonderzoek
De werkzaamheden van het asbestonderzoek hebben als doel:

 • het bepalen van het asbestgehalte in grond
 • het bepalen van het asbestgehalte in plaatmateriaalhet indicatief bepalen van het asbestgehalte in puin