Ontwerp

Scherp op maakbaarheid en uitvoerbaarheid 

Bij onze ontwerpen houden we vanaf de eerste schets rekening met het bouwproces. Maakbaarheid en uitvoerbaarheid staan voorop. Projecten splitsen we op in fases die u naar wens geheel of gedeeltelijk door ons kunt laten uitvoeren.

Duurzaamheid loopt daar als een rode draad doorheen. Zo maken we telkens de afweging voor duurzame materialen, hergebruik en het slim integreren van beheer en onderhoud.

Fase 1: onderzoek

In deze fase coördineren wij alle benodigde onderzoeken op het gebied van landmeten, milieu of verhardingen. Voor het grootste deel voeren wij zelf uit, waar nodig besteden wij zaken uit, bijvoorbeeld aan geotechnische adviesbureaus. Wij beoordelen de resultaten op praktische toepasbaarheid binnen het project. Zijn die positief, dan kiezen wij die als uitgangspunt voor de vervolgfasen.

Fase 2: ontwerp

Wij stellen voorontwerpen op en ontwikkelen ze door tot een definitief ontwerp/ uitvoeringsontwerp. De mogelijkheden zijn divers. Denkt u aan:

  • bouw- en woonrijpmaken van industriële- en woonlocaties
  • ontwerpen van wegen voor alle wegcategorieën, inclusief detailleringen van rotondes, kruispunten e.d.
  • ontwerpen en doorrekenen van rioolsystemen
  • ontwerpen/dimensioneren van kleine kunstwerken

Wilt u dat wij u helpen met de vergunningaanvragen en/of budgetramingen? Ook dat doen we graag voor u.

Fase 3: bestek en tekeningen

Als het definitieve ontwerp is vastgesteld, verzorgen wij de aanbestedingsdocumenten. Naast het maken van de tekeningen stellen wij ook een RAW-contractdocument op. In overleg met u zoeken wij naar de meest geschikte contractvorm en verrekenmethodiek. Als de regelgeving een V&G-plan vereist, voegen wij dit toe aan het bestek. De budgetraming werken wij verder uit tot een bouwkostenbegroting. Ook stellen wij de bouwtijd vast.

Fase 4: contractvorming

Zoekt u alleen ondersteuning bij de contractvorming of wilt u de hele fase uitbesteden? Beide opties zijn in beeld. In overleg voeren wij activiteiten uit als het adverteren c.q. uitnodigen, het verzorgen van de inlichtingen met bijbehorende nota, het houden van de aanbesteding en het uitbrengen van een gunningsadvies. Naast de 'traditionele' contractvormen adviseren wij u ook over het opstellen van design, construct- en/of maintain contracten en assisteren wij u daarbij. 

Fase 5: realisatie en onderhoudstermijn

Na de aanbesteding begeleiden wij het uitvoeringstraject of wij assisteren u daarin. Variërend van volledige begeleiding door directievoering en dagelijks toezicht tot assistentie door dagelijks toezicht (al of niet in deeltijd) en/of assistentie bij de bouwvergadering. Veel, zo niet alles, is mogelijk.

Meer weten? Bel of mail Remo Hofland

DSC_0272

Remo Hofland Teamleider Ontwerp

06-10664840

RHofland@unihorn.nl

Presentatie discipline Ontwerp

jUyojNfxZ54

Leaflet Ontwerp

Leaflet ontwerp