Milieu

Bij al uw projecten speelt milieukwaliteit van bouwstoffen en grond een doorslaggevende rol

Milieuaspecten geven vragen. Is vrijkomende grond opnieuw toepasbaar? Kan het vrij­komende asfalt gerecycled worden? Hoe staat het met de fundering? Unihorn helpt u met onderzoek, analyses en advies bij de voorbereiding en uitvoering van infraprojecten, bij projectontwikkeling en bij de aan- en verkoop van terreinen.

Milieu- en civieltechnisch onderzoek

Wij doen milieukundig bodem-, waterbodem- en asbestonderzoek volgens de SIKB protocollen. Sinds kort is het onderzoek op PFAS in grond actueel. Unihorn verzorgt ook deze onderzoeken. Zo bepalen wij de milieuhygiënische kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden van deze materialen. Ook voor onderzoek naar de (her)bruikbaarheid van grond en bouwstoffen in civieltechnische zin kunt u bij ons terecht.

Asfalt- en constructieboringen

Voor de bepaling van de verhardingsopbouw en de milieuhygiënische kwaliteit ervan doen we asfalt- en constructieboringen. Voor asbestonderzoek in funderingen onder gesloten verhardingen hebben wij speciaal materieel.

Laboratorium

Ons laboratorium is NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerd voor het beschrijven van kernen op laagdikte, materialen en schaden én voor het onderzoek op teerhoudendheid volgens de criteria van CROW publicatie 210 Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt. Ook voeren wij verdichtingsmetingen uit op asfalt, fundering en zand volgens de criteria van de Standaard RAW.

Milieukundige begeleiding & advies

Op veel terreinen in Nederland is (nog) bodemverontreiniging aanwezig. Unihorn is erkend volgens protocol BRL SIKB 6001: Milieukundige begeleiding land-/bodemsanering met conventionele methoden en nazorg en ondersteund op basis hiervan de opdrachtgever bij saneringswerkzaamheden.

Flora en Fauna quick scan

Bij ontwikkeling én onderhoud van bouw- en infrastructurele projecten is de Wet natuurbescherming van toepassing. Deze wet regelt de bescherming van natuurgebieden, soorten en bos binnen Nederland. Door ruimtelijke ingrepen kan deze wet worden overtreden. Daarom is het van belang in een vroeg stadium de flora en fauna in kaart te brengen, ook omdat de inventarisatie seizoensgebonden is. Op basis van de resultaten van de inventarisatie - in relatie tot het project - beoordelen wij of en zo ja welk juridisch spoor gevolgd moet worden. Pas daarna kan met de uitvoering van de werkzaamheden worden begonnen. 

 


  


  

 

   

 

Deelfilm specialisme Milieu

I71uEZfdkuE

Leaflet Milieu

Leaflet Milieu