Milieu

Integrale benadering, efficiënte oplossing

Bij alle projecten spelen milieuaspecten een rol. Met alle vragen van dien. Kan vrijkomend asfalt gerecycled worden? Kan vrijkomende grond opnieuw worden toegepast en zo ja, voor welk gebruik? Samen met ons eigen, conform NEN-EN-ISO/IEC 17025 onder nummer L523, geaccrediteerd laboratorium werken we integraal aan het antwoord. En dat werkt.

Van voorbereiding tot uitvoering

Wat is de milieu- en civieltechnische herbruikbaarheid van een weg of object? En wat zijn bijvoorbeeld de risico’s vanuit de  ARBO-wetgeving? Op basis van jarenlange ervaring en onze certificeringen pakken wij deze vragen bij de kop en verzorgen we de complete milieukundige begeleiding. Unihorn ondersteunt bij de voorbereiding en uitvoering van infrastructurele projecten, bij projectontwikkeling en bij de aan- en verkoop van terreinen.

Uitwisseling
Onze milieukundigen werken projectmatig nauw samen met de collega’s uit de andere disciplines van Unihorn. Bijvoorbeeld bij het:

  • Bepalen asfalt/-constructieopbouw ten behoeve van het verhardingsadvies
  • Bepalen hoeveelheden vrijkomende (verontreinigde) grond of bijvoorbeeld teerhoudend asfalt voor bestekken
  • Toetsen van onderzoeksrapportages waarvan de resultaten worden gebruikt in bestekken of D&C-contracten
  • Verwerking resultaten van asfalt-/constructieopbouw, verontreinigingen grond/grondwater in GIS

Milieu- en civieltechnisch onderzoek

We doen milieukundig bodem-, waterbodem- en asbestonderzoeken conform de volgende protocollen;

  • BRL SIKB 2003: bemonstering van waterbodem
  • BRL SIKB 2018: inspectie en bemonstering van asbestverdachte bodem

Naast het bepalen van de milieutechnische kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden onderzoeken we ook de civieltechnische herbruikbaarheid van grond en bouwstoffen.

Milieukundige begeleiding & advisering

Op veel terreinen in Nederland is (nog) bodemverontreiniging aanwezig. In overleg met de opdrachtgever kiezen we een zo’n kostenefficiënt mogelijke opzet voor de uitvoering van de geplande werkzaamheden. Hierbij letten we op het toekomstige gebruik van de bodem. Afhankelijk van het soort bodem gebruik kunnen we functiegericht saneren. We begeleiden alle projecten milieuverantwoord, van A tot Z, op basis van de mogelijkheden binnen de wettelijke kaders. Leidraad is het zoveel mogelijk duurzaam hergebruik van vrijkomende grond en bouwstoffen. Unihorn is erkend conform het volgende protocol:

  • BRL SIKB 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg.

Asfalt- en constructieboringen

Om het onderhoud of de milieutechnische kwaliteit van asfalt en/of fundering van wegen te bepalen doen we asfalt- en constructieboringen. Waar uw object zich ook bevindt: onze boorwagens rijden er zo naar toe. Ze hebben hydraulische gutsapparatuur om ook uit ongebonden wegfunderingen monsters te kunnen nemen.

Laboratorium

De Raad van Accreditatie heeft ons laboratorium conform de NEN-EN-ISO/IEC 17025 onder nummer L523 geaccrediteerd. In lijn hiermee onderzoeken wij asfaltmonsters/boorkernen op laagdikte en constructiebouw, voeren PAK detectie uit door middel van PAK-detectoronderzoek en DLC analyse. Dit alles conform publicatie CROW 210 "Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt".

Meer weten? Bel of mail Flip Broertjes of Ingrid Willems.

LINKEDIN Flip Broertjes

Flip Broertjes Teamleider Milieu

06-10938478

fbroertjes@unihorn.nl

Deelfilm specialisme Milieu

I71uEZfdkuE