Milieu- en geotechnisch onderzoek inlaten

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is voornemens diverse inlaten in de regio van Purmerend, Durgerdam en Egmond aan de Hoef te verwijderen en te vernieuwen. Een inlaat is een waterstaatkundig kunstwerk gelegen in een dijk en is bedoeld om (vers) water de polder in te laten. Dit water komt vanuit hoger gelegen water (kanalen, rivieren, de zee of het IJsselmeer) en wordt bij lage waterstand de polder ingelaten. De inlaat, een buis met diameter van circa 200-250 mm, is aan de hoger gelegen kant af te sluiten met een schuif of klep.

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Locatie:
Regio Purmerend, Durgerdam en Egmond aan den Hoef
Sector :
Landmeten
Status :
Gerealiseerd
Onderzoek inlaten Unihorn 3
Onderzoek inlaten Unihorn 4
Onderzoek inlaten Unihorn
Onderzoek inlaten Unihorn 2

Werkzaamheden

Door het HHNK zijn een dertiental locaties geselecteerd. De inlaat is ofwel aan vervanging toe, ofwel is een extra inlaat noodzakelijk, of de inlaat moet worden verplaatst. Voor elke locatie wordt inzicht verlangd in de volgende onderdelen:

  • de bodemopbouw tot zes meter minus maaiveld (dit is de maximale ontgravingsdiepte bij vervanging/plaatsing van de inlaat)
  • draagkracht van de grond (uitvoering middels sonderingen)
  • uitzetten boorlocaties
  • bepaling waterdoorlatendheid/milieutechnisch onderzoek vrijkomende grond en bouwstoffen

Voor dit geotechnische onderzoek heeft het HHNK Unihorn opdracht gegeven. Voor het plaatsen van de sonderingen heeft Unihorn Lankelma ingehuurd.

Uitzetten

Als eerste is een landmeetploeg van Unihorn het veld ingegaan om de boor/sondeerlocaties uit te zetten. Door het HHNK zijn de x- en y-coördinaten aangeleverd. Als snel bleek dat de locaties niet zo eenvoudig te bereiken waren. De inlaten lagen midden op dijken in poldergebieden die via boerenlandweggetjes waren te bereiken. Alle locaties zijn met piketpaaltjes aangegeven. Hierna is de ingemeten maaiveldhoogte ten opzichte van N.A.P. genoteerd. Om te voorkomen dat de exact uitgezette piketpaaltjes na verloop van tijd kapot gereden werden, is elke locatie verklikt uitgezet. Dit betekent dat op een exact aantal meters van de locatie een nieuwe locatie als reserve was uitgezet.

Sonderingen

Door Lankelma zijn op de door de landmeetploeg uitgezette locaties sonderingen tot circa 10-20 meter diep gezet. Op de polderlocaties zijn de sonderingen middels een rupsvoertuig gezet. Op de meer verharde locaties zijn de sonderingen met een tracktruck geplaatst. Door Unihorn zijn met een asfaltboorwagen het asfalt en onderliggende fundering voorafgaand aan de tracktruck geboord en onderzocht in het lab.

Diepe boringen

Door een met VBK-protocol 2001 gecertificeerde veldwerker is bij elke locatie een boring tot zes meter minus maaiveld geplaatst. Elke afzonderlijke laag is bemonsterd en er is een laagbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt. De boorgaten zijn met bentoniet afgevuld om de waterdichtheid van de dijk te waarborgen.
De resultaten van het onderzoek waren voor het HHNK zeer verrassend. Op negen locaties bestond de dijk uit ‘slappe’ klei en veen. Dit zorgt gedurende de jaren dat de dijk verzakt en hiermee dus ook de inlaat. Alleen in Egmond (waar anders) is een zand-ondergrond aangetroffen. De inlaten worden op negen locaties vervangen middels een open ontgraving. Op vier locaties is een asfaltverharding op de dijk aanwezig, hier zal middels persing de nieuwe inlaat worden geplaatst.
Op basis hiervan heeft Unihorn de in de toekomst vrijkomende grond geanalyseerd. Hiermee kunnen de hergebruikmogelijkheden van de grond worden bepaald. Om de doorlatendheid aan de ‘hoge’ kant van de dijk te bepalen is de korrelverdeling van de grondlaag ter hoogte van de toekomstige schuif/klep bepaald.
Het hele project was voor alle betrokken partijen (zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer) een leerzame ervaring met verrassende resultaten.