Kosmos Project A16

De Combinatie Strukton – Rasenberg – Ooms heeft het KOSMOS-project A16 verworven. Onderdeel van dit project is het onderhoud van alle asfaltverhardingen voor het deel van de A16 gelegen tussen het Terbregseplein en de Ster Ridderkerk (een traject van ca. 8 km bestaande uit hoofdrijbanen, parallelbaan, incl. alle toe- en afritten). In het contract is bepaald dat de verhardingen gedurende een periode van 7 jaar aan bepaalde eisen moeten voldoen. Daarnaast worden o.a. eisen aan het langs- en dwarsprofiel gesteld.

Opdrachtgever:
Aannemerscombinatie Strukton-Rasenberg-Ooms
Locatie:
A16 tussen knooppunt Terbregseplein en Ridderkerk
Sector :
Verhardingen
Status :
Gerealiseerd
Kosmos project A16 Unihorn

Details

In opdracht van de Combinatie SRO verricht Unihorn alle voor het asfaltonderhoud benodigde engineeringwerkzaamheden uitgevoerd. Deze bestaan uit het op basis van beschikbaar gestelde gegevens (constructieboringen, visuele inspecties, valgewichtdeflectiemetingen, e.d.) bepalen van de huidige restlevensduur van de verhardingen en het bepalen van de benodigde onderhoudsmaatregelen om te kunnen voldoen aan de contracteisen.

Wegens het ontbreken van gegevens op bepaalde delen van het werk heeft Unihorn zelf aanvullende boringen, inspecties en valgewichtdeflectiemetingen uitgevoerd.

Daarnaast is door Unihorn het volledige tracé ingemeten ter bepaling van het bestaande profiel. Vervolgens zijn de langs- en dwarsprofielen opnieuw ontworpen en zijn de frees- en asfaltcijfers – rekening houdende met de eisen volgend uit het onderhoud en uit het profiel – bepaald. Tijdens de uitvoering heeft Unihorn de frees- en asfaltcijfers uitgezet en na voltooiing van de asfalteringswerkzaamheden zijn VARI-metingen uitgevoerd. Alle werkzaamheden dienden in zeer korte tijd uitgevoerd te worden.

Tenslotte heeft Unihorn voor dit project nog een aantal Y-onderzoeken ter plaatse van kunstwerken uitgevoerd. Het betrof hier met name problemen met verhardingen bij de aansluiting op kunstwerken, meestal als gevolg van zettingen. Unihorn heeft verschillende onderzoeken (constructieboringen, visuele beoordelen, grondradar, geotechnisch onderzoek) uitgevoerd en onderhoudsadviezen opgesteld.

Werkzaamheden

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • opzetten PMG (Primaire Meetkundige Grondslag)
 • inmeting
 • valgewichtdeflectiemetingen
 • visuele inspectie
 • (constructie)boringen
 • Y-onderzoeken
 • onderhoudsadvisering
 • teerhoudendheid onderzoek asfalt
 • herontwerp
 • vervaardigen uitvoeringstekeningen
 • uitzetten frees- en asfaltcijfers
 • metingen conform VARI-methode