Bouwrijpmaken Karperkuil Hoorn

Aan de haven van Hoorn is ter plaatse van een voormalig industrieterrein een woonwijk van zes appartementencomplexen ontwikkeld. Het totale bouw- en woonrijpmaken is door Unihorn op basis van een stedenbouwkundig plan van de gemeente Hoorn voorbereid. Hiertoe is een dijkverlegging voorbereid, kademuren, verhardingen, het rioolsysteem ontworpen, etc. Tevens zijn alle onderzoeken op het gebied van landmeten, geotechniek en milieu door Unihorn uitgevoerd. Een uitgebreid saneringsplan en de begeleiding van de sanering behoorde eveneens tot de werkzaamheden Het project is gefaseerd in een aantal deelbestekken uitgewerkt en door Unihorn aanbesteed. Najaar 2005 is de laatste uitvoeringsfase van het woonrijpmaken afgerond.

Opdrachtgever:
Projectontwikkelingsmij. de Purmer, Intermaris
Locatie:
Karperkuil Hoorn
Sector :
Innovatieve contractvormen
Status :
Gerealiseerd
Hoorn Karperkuil Unihorn