Besteksvoorbereiding bouw- en woonrijp maken van Plan "De zes Weesper straatjes"

In januari 2016 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het bouwrijp en woonrijp maken van Plan “De zes Weesper straatjes” in opdracht van Ontwikkelcombinatie LT Weesp VOF. Aanleiding van het project is de realisatie van 133 eengezinswoningen in de koopsector verdeeld over zes straten. In het verleden, in 2012 is er voorbelasting aangebracht in verband met de slechte ondergrond (veenlagen) in het gebied. Hiervoor heeft Unihorn het voorbelastingsbestek opgesteld. In het verlengde van deze werkzaamheden heeft de Ontwikkelcombinatie LT Weesp VOF besloten om Unihorn in te schakelen bij de verdere voorbereidende engineerings werkzaamheden. Het werk is in juli 2016 opgeleverd.

Opdrachtgever:
Ontwikkelcombinatie LT Weesp VOF
Locatie:
Heemraadweg, Gemeenschapspolderweg en Papelaan te Weesp
Sector :
Ontwerp
Status :
Gerealiseerd
De zes weesper straatjes
Weesp

Vergunning

Waternet heeft in juli 2013 een watervergunning verleend aan VOF ’t Hof van Weesp die betrekking heeft op het ophogen en voorbelasten van het terrein, het verbreden van de primaire watergang, bouwen in de invloedszone van de tertiaire waterkering Papelaan, dempen van oppervlaktewater, aanleg van verhard oppervlak en aanleggen bovengrondse en ondergrondse infrastructuur. Unihorn heeft onderzocht of er aanvullingen/wijzigingen zijn op de verleende vergunning en heeft zorg gedragen voor de actualisatie van de vergunning.

Ontwerp

Het bestaande terrein is door Unihorn ingemeten inclusief de omliggende watergangen met breedtes, dieptes, waterstanden en slibdikteprofielen. De gegevens zijn verwerkt in het inrichtingsplan. Het aansluitende definitief ontwerp dient als basis voor het op te stellen bestek en tekeningen. Het definitief ontwerp bestaat uit het rioleringsplan, nutstracés, watertoets, verlichtingsplan en het groenplan. Het definitief ontwerp is verder uitgewerkt in een RAW bestek volgens de Standaard 2015 met bijbehorende tekeningen.

Aanbesteding

Unihorn assisteert de opdrachtgever bij de onderhandse aanbestedingsprocedure met het opstellen van de Nota van Inlichtingen, het opstellen van de kostenraming, het verzorgen van het proces verbaal van opening van de inschrijvingen en het opstellen van het gunningsadvies. Voorts zorgt Unihorn voor het werkbestek.

Bouw- en woonrijp in één bestek
Vanwege de goedlopende verkoop van de woningen van fase 1 + 2 is besloten om het bouwrijp en woonrijp maken in één bestek onder te brengen. Hierbij is er een scheiding gemaakt in hoofdstukken om de verschillende fasen te beschrijven.