Actualisering wegbeheersystematiek Den Bosch

De gemeente ’s Hertogenbosch beschikt al lang over een wegbeheersysteem. Op een gegeven mo­ment was er behoefte om, zowel het systeem als de beleidsmatige aspecten van het wegbe­heer te actualiseren. Unihorn heeft de daarvoor uitgeschreven aan­besteding gewonnen en is in 2003 gestart met de actualisatie.

Opdrachtgever:
Gemeente Den Bosch
Locatie:
Den Bosch
Sector :
Verhardingen
Status :
Gerealiseerd
Wegbeheersystematiek 's Hertogenbosch Unihorn 2

Werkzaamheden

Begonnen is met het checken van de in het systeem aanwezige gegevens en het in samen­werking met de gemeente ontwikkelen van een digitale inspectietool. Deze werkt met de ad­mi­nistratieve gegevens en de digitale wegvak­onderdelenkaart. Tegelijkertijd zijn een aantal nieuwe wijken/wegen geïnventariseerd. Vervolgens zijn alle verhardingen (digitaal) glo­baal visueel geïnspecteerd volgens de laatste nor­men van het CROW. Tijdens de inspectie is klein onderhoud middels notatie van aard en om­vang geregistreerd en zijn onvolkomenheden in de in­ven­tarisatiegegevens hersteld c.q. voor latere aanpassing vastgelegd.Vervolgens is op basis van his­torische gegevens van het verloop van de kwaliteit van asfaltverhardingen in relatie tot het gewoonlijk uitgevoerde onderhoud beoordeeld. Daarna is voor alle ver­hardingen een meerjarenplanning opgesteld, waar­bij een analyse voor het kwaliteitsniveau van de verhardingen op, onder en boven het landelijk ge­middelde niveau in relatie tot de beschikbare bud­getten is uitgevoerd. Uiteindelijk zijn de resultaten en aanbe­velingen in een rapport neergelegd, dat gepresenteerd is aan de gemeente.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • check systeemgegevens
  • inventarisatie
  • (digitale) globale visuele inspectie
  • historische analyse asfaltkwaliteit - uitgevoerd onderhoud
  • analyse verhardingskwaliteit op / onder / boven landelijk niveau
  • opstellen meerjarenplanningen
  • presentatie bevindingen