Ontwerp riolering

Unihorn is een landelijk opererend ingenieursadviesbureau dat oplossingen zoekt voor infravraagstukken, zowel bovengronds als ondergronds. Unihorn biedt haar expertise aan bij het bedenken, ontwerpen en maken van infrawerken, maar ook bij het beheer en onderhoud van Infrastructuur. Een goed werkend rioolstelsel is van vele factoren afhankelijk, Unihorn staat opdrachtgevers bij in het maken van de juiste keuzes van type leidingen en er wordt gekeken naar de milieukundige voetprint.

Wat kunnen wij u bieden op rioleringsgebied

De uitwerking van een rioleringsontwerp is maatwerk tussen de regelgeving, hydraulische berekening en de omgeving waarin een betreffende rioolstelsel dient te worden ingepast. De regelgeving levert de input waaraan het stelsel moet voldoen. De hydraulische berekening vormt het resultaat ten aanzien van de dimensionering van het rioolstelsel. Het ontwerp wordt aansluitend opmaat uitgewerkt in de betreffende omgeving. Deze uitwerkingen worden zowel gedaan voor vervangingen en de renovaties van  bestaande rioolstelsels als voor nieuwe uitleggebieden zoals, woonwijken, bedrijventerreinen als industriegebieden.

In Nederland zijn verschillende rioleringsstelsels in gebruik, te weten:

  • Het gemengd stelsel (GWA) is een rioleringssysteem  waarin het hemelwater (HWA) en vuilwater (VWA)  wordt opgevangen in één leiding en aansluitend wordt afgevoerd  naar een  zuiveringsinstallatie. Dit type stelsel geeft een hoge belasting op de zuiveringsinstallatie door de gecombineerde afvoer van zowel het hemelwater als het vuile water.
  • Het Gescheiden Stelsel (GS) is een rioleringssysteem, waarin het hemelwater als het vuile water gescheiden worden verzameld en afgevoerd in twee afzonderlijke systemen van rioolbuizen en putten.
  • Het hemelwater kan, indien voldaan wordt aan de kwaliteitseisen, direct worden afgevoerd naar het open water.
  • Het vuilwater wordt afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie. Door met dit type rioolstelsel alleen het vuilwater af  te voeren naar de zuivering geeft dit een  lagere belasting als het gemende stelsel op de zuiveringsinstallatie.
  • Het Verbeterd Gescheiden Stelsel (VGS) is een rioleringssysteem waarin een deel van het vervuilde hemelwater met olie en andere stoffen wordt afgevoerd via het vuilwaterstelsel. Het resterende schone hemelwater wordt direct  afgevoerd naar het oppervlaktewater.
  • Het Infiltratieriool (IT) is een rioleringssysteem waarin het hemelwater  via een geperforeerd buizenstelsel infiltreert in de ondergrond. Het verzamelde hemelwater wordt afgedragen aan de ondergrond en voorkomt verdroging van  de bodem.

Wat kunt u verwachten op rioleringsgebied 

In overleg met de opdrachtgever worden de uitgangspunten in een Programma van Eisen (PvE) opgenomen. Met dit PvE worden schetsmatig verschillende mogelijkheden uitgewerkt en grootheden van de af te voeren hoeveelheden (riool)water bepaald.

Ontwerp riolering


Met het software pakket MIKE URBAN worden de hydraulische berekeningen van de verschillende stelsels uitgevoerd. Dit pakket houdt rekening met de Nederlandse Leidraad Rioleringen wat is opgesteld door de stichting RIONED.

Gemengd stelsel (GWA-stelsel)

Indien een (verbeterd) gescheiden stelsel niet mogelijk is om in te passen in een  bestaand gemengd rioolstelsel kan er gekozen worden voor het vervangen van het gemengde stelsel. Indien het stelsel het af te voeren volume, debiet (Q m3/h) niet kan verwerken  treden de overstorten in werking.  De overstorten worden getoetst  op de vervuilingsgraad van wat wordt afgevoerd wordt naar het oppervlaktewater.

Om de vervuiling via overstorten op het oppervlaktewater te voorkomen is een BergBezinkBassin (BBB) een oplossing. Een bergbezinkbassin wordt gebruikt indien het rioolstelsel wordt overbelast en fungeert als een bufferruimte voor de opslag van het overtollige rioolwater. Zodra  de regenbui is afgelopen en het rioolstelsel  weer ruimte heeft wordt het afvalwater uit het bergbezinkbassin weer terug gevoerd naar het rioolstelsel. In dit proces wordt voorkomen dat er geen vervuild water in het oppervlaktewater wordt geloosd.

Hemelwaterstelsel ( HWA-stelsel)

Het hemelwaterrioolstelsel (HWA-stelsel)  wordt in het algemeen gedimensioneerd aan de hand van een regenbui intensiteit T08 met een piekbelasting van 110 l/s/ha en herhalingstijd van eens per 2 jaar. Deze regenbui veroorzaakt op  het verharde oppervlak van zowel wegen als daken  een totale hoeveelheid van 19,8 mm.

Gebruikelijk is om met deze regenbui geen water “op straat” te hebben. Dit houdt in dat het rioolsysteem het regenwater bij deze bui moet opvangen en afvoeren.

Het rioolstelsel wordt eveneens doorgerekend met een regenbui intensiteit T10 met een piekbelasting van 210 l/s/ha en een herhalingstijd van eens per 10 jaar. Deze regenbui veroorzaakt op het verharde oppervlak van zowel de wegen als daken een totale hoeveelheid van 35,7 mm.

Ook hierbij wordt gekeken of er knelpunten zijn in het rioolstelsel en waar eventueel water “op straat” komt te staan.Tevens wordt de tijdsduur van de overlast bepaald en de hoogte van het water wat op straat komt te staan.Met de resultaten van de berekening wordt getoetst of en waar er wateroverlast kan ontstaan. Dit kan namelijk leiden tot schade aan bijvoorbeeld winkels in winkelstraten waar de entree van op a-niveau zijn of worden aangebracht.

Gezien de klimaatsveranderingen wordt tegenwoordig ook rekening gehouden met een regenbui T10-2050, ook wel T100 genoemd. Deze regenbui houdt rekening met de toekomstige toename van de hoeveelheid regen en de mogelijke zwaardere regenbuien met de daarbij behorende hogere piekbelasting.T10-2050/T100 regenbui komt overeen met een regenbui van T10 met een toeslag van 27%. Hiermee wordt  gecontroleerd hoe het riool zich gedraagt in het jaar 2050. In het ontwerp kan hiermee rekening worden gehouden, zodat het stelsel ook voldoet na het jaar 2050. Zeker bij de aanleg van een nieuw rioolsysteem  in relatie tot de levensduur van 50 tot 100 jaar is het verstandig om hiermee rekening houden.

Infiltratieriool

Om de verdroging van de grond van een terrein te voorkomen kan er gekozen worden voor een infiltratieriool. Dit geperforeerd riool staat hemelwater af aan de ondergrond. Indien er meer water valt dan wat opgenomen kan worden zal dit water door het infiltratieriool direct worden afgevoerd naar de watergangen.

Indien de opdrachtgever het wenselijk acht kunnen er ook andere infiltratie mogelijkheden, zoals infiltratiekratten en wadi’s e.d. gedimensioneerd worden.

Aandachtpunt van infiltratie is dat de ondergrond het water kan opnemen. Het infiltratieriool dient in gronden te worden aangebracht met mate van infiltrerend vermogen, zoals zandgronden en waarin de grondwaterstand lager is gelegen als het rioolstelsel zelf.  Bij een hoger gelegen grondwaterstand zal anders het riool gaan werken als een drainage, wat uiteraard niet de bedoeling is.

Van de bestaande grond waarin het infiltratieriool wordt aangebracht dient dan ook de mate van het infiltrerende vermogen (k-waarde) van de grond te worden bepaald. Uiteraard kan Unihorn ook deze waarde onderzoeken en bepalen en hiervoor een gedetailleerd infiltratieplan uit werken.

Vuil-Water-Afvoer (VWA)/Droog-Weer-Afvoer (DWA)

Afhankelijk van het project  kan ook dit  rioolstelsel hydraulisch door ons worden doorgerekend. Dit is sterk afhankelijk van de wens van de klant en de omvang van het project.

Indien er in het stelsel pompputten worden geplaatst of aanwezig zijn, kunnen deze worden  berekend volgens de Leidraad Rioleringen(RIONED). Met de berekende resultaten wordt op maat de betreffende pompput en de daarbij benodigde pomptype en PompOverCapaciteit (POC) bepaald. Aansluitend wordt de afvoerende persleiding gedimensioneerd over de afstand die deze moet overbruggen in combinatie met de diepteligging.

Ook voor riolering kan Unihorn u als raadgevende ingenieursadviesbureau maatwerk leveren. Vanaf het schetsontwerp tot aanleg, inclusief overleggen met betreffende instanties en de daarbij benodigde vergunningen, kunt u dit met vertrouwen bij ons in handen geven.

Een greep uit de uitgevoerde referentie projecten:

  • Vredemaker oost, bouw- en woonrijp maken van een bedrijventerrein van ca. 5,5 ha, inclusief aanleg van een gescheiden stelsel
  • Grootslag, bouw- en woonrijp maken van een glastuinbouwgebied van ca. 375 ha, inclusief aanbrengen van persleidingen en pompputten die telematische met elkaar verbonden zijn.
  • Petten, Plein 1945, herinrichting dorpskern met natuurstenen verharding inclusief aanbrengen en inpassen nieuw gescheiden rioolstelsel.
  • Weesp, de zes weesperstraatjes, bouw- en woonrijp maken van een woonwijk van ca. 3,5 ha met ca. 130 woningen, inclusief aanleg van een gescheiden stelsel

Voor wie?

Onze opdrachtgevers kunnen divers zijn. Van particulieren, aannemers, projectontwikkelaars, gemeenten, waterschappen tot provincies.

Laat u adviseren

De specialisten van Unihorn kunnen de opdrachtgever vakkundig adviseren en bijstaan. De multidisciplinaire aanpak van projecten zorgt er voor dat opdrachten door de juiste medewerkers met de juiste, specifieke kennis worden uitgevoerd.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kun u met ons contact opnemen.