Nieuws

Unihorn rapporteert eerste Flora en Fauna onderzoek

01 maart 2017

Een nieuw specialisme onder de afdeling Milieu is Flora en Fauna onderzoeken. Na een intensief voorbereidings- en opleidingstraject afgelopen jaar is nu gestart met het daadwerkelijk uitvoeren van Flora en Fauna onderzoeken. De primeur hiervoor is uitgevoerd in opdracht van Ooms Construction. Zij hebben Unihorn opdracht verleend voor het uitvoeren van een Quickscan Wet natuurbescherming ter plaatse van een viertal wegen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Onderzoekstracé 

Aanleiding voor de quickscan Wet natuurbescherming betreffen de geplande, door Ooms Construction uit te voeren, reconstructiewerkzaamheden (opnieuw bestraten) van fiets- en voetpaden die in beheer zijn van het HHNK.

Op basis van literatuuronderzoek en indien noodzakelijk het uitvoeren van veldbezoek(en) en expertkennis worden de voorgenomen werkzaamheden getoetst aan de vigerende natuurbeschermingswetgeving.

Het doel van het is het opsporen van eventuele tegenstrijdigheden van de voorgenomen werkzaamheden met de natuurwetgeving. Tevens worden adviezen gegeven om de zorgplicht ten aanzien van flora en fauna te waarborgen.

Om de doelstelling te bereiken, worden de volgende werkstappen doorlopen:

  • Van ieder weggedeelte wordt een biotoopanalyse van de locatie en de directe omgeving gemaakt. Daarbij wordt in dit kader opgemerkt dat de asfaltwegen zelf per definitie geen beschermde natuurwaarden bevatten;
  • Per weggedeelte wordt bekeken of deze is gelegen binnen of in de directe nabijheid van gebieden die onderdeel uitmaken van de netwerken van (inter-)nationaal belangrijke of duurzaam te behouden ecosystemen.
  • Op basis van bovenstaande wordt beoordeeld of er risico’s bestaan dat de Wet natuurbescherming (Wnb) overtreden wordt
  • Vervolgens worden de wegen gecategoriseerd in;
  1. ‘groen’: hier wordt geen risico verwacht op een overtreding van de Wnb mits enkele eenvoudige principes worden aangehouden;
  2. ‘oranje’: voor weggedeelten waar een risico bestaat op een overtreding van de Wnb worden adviezen ten aanzien van de uitvoering gegeven, zodat onder bepaalde voorwaarden de werkzaamheden toch uitgevoerd kunnen worden.
  3. ‘rood’: risico’s op overtreding Wnb worden verwacht; uitvoeren nader onderzoek.