Wegen

Wegen, fiets- en voetpaden, parkeer- en opstelterreinen, kortom verhardingen, behoren tot de meest wezenlijke voorzieningen in de openbare ruimte. Beheer ervan is absoluut noodzakelijk.In Nederland geschiedt dit beheer met behulp van de door het CROW ontwikkelde systematiek. Het doel van rationeel wegbeheer: bepaling van die set onderhoudsmaatregelen, waarmee binnen het beschikbare budget zowel de structurele conditie, de veiligheid als het comfort van het wegennet en van de individuele verhardingen op een gewenst c.q. minimum niveau kan worden gehandhaafd.

Of in de woorden van het CROW:

 • wat is er in beheer?
 • hoe ligt het erbij?
 • wat moet er worden gedaan en wanneer?
 • wat kost het?

Om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden zijn verschillende gegevens nodig. 
Unihorn beschikt over CROW-gediplomeerde inspecteurs en adviseurs die in geheel Nederland actief zijn. Wij kunnen een volledig wegbeheersysteem voor u opzetten, uw systeem actualiseren of onderdelen van het wegbeheer - bijvoorbeeld een globale visuele inspectie - voor u uitvoeren. Unihorn werkt voor alle wegbeheerders, variërend van waterschappen tot rijkswaterstaat, maar ook voor particulieren zoals beheerders van containerterminals en vliegvelden.


Inventarisatie

Bij de inventarisatie worden alle voor het systeem benodigde vaste of basisgegevens verzameld. Een doordachte keuze van te verzamelen - en bij te houden gegevens - is essentieel, het verzamelen van te veel details leidt tot dichtslibben van het systeem. Belangrijk zijn gegevens over de geometrie, functie, verhardingstype, bouwjaar en onderhoudsgeschiedenis. Op basis hiervan worden onderhoudsvakken c.q. wegvakonderdelen bepaald. 
De basisdata worden ingevoerd in het beheersysteem. De wegvakonderdelen worden ingetekend in de GBK. Bij een aantal beheersystemen is het mogelijk de wegvakonderdelen digitaal te koppelen aan het beheersysteem.


Visuele inspectie

De huidige CROW wegbeheersystematiek kent een aantal soorten inspecties:

 • de globale visuele inspectie
 • de gedetailleerde visuele inspectie
 • de klein onderhoudsinspectie
 • de maatregeltoets

Aanvullend heeft Unihorn de besteksinspectie ontwikkeld.

Globale visuele inspectie

Met de globale visuele inspectie wordt de kwaliteit van elk wegvakonderdeel volgens de criteria van het CROW vastgelegd. De resultaten worden gebruikt voor het opstellen van de onderhouds­planningen en -begrotingen. De globale visuele inspectie wordt meestal eens per jaar uitgevoerd. 

Voor aanvang bespreken wij met de beheerder zijn specifieke wensen. Denk hierbij aan nadere afspraken over welke mutaties hoe worden meegenomen, welke zaken onder opmerkingen genoteerd dienen te worden en of en zo ja hoe klein onderhoud moet worden genoteerd. 
Afhankelijk van uw wensen wordt de inspectie lopend of rijdend uitgevoerd. Voor de rijdende uitvoering beschikken wij over bussen, die de inspecteur vanuit een hoog standpunt goed zicht geeft op de weg. De bussen zijn zodanig uitgerust dat ze op wegen binnen de bebouwde kom en op 60 km/uur wegen voldoen aan de vigerende regelgeving voor verkeermaatregelen op dit soort wegen. Uitvoering en aanlevering van de inspectieresultaten gebeurt waar mogelijk digitaal. 

Unihorn beschikt over CROW-gediplomeerde inspecteurs. 

Het resultaat: een snel uitgevoerde, kwalitatief uitstekende inspectie.


Gedetailleerde visuele inspectie

Met deze vorm van inspectie worden alle schaden met hun ernst en omvang in zogenaamde schadeplaatjes en desgewenst numeriek vastgelegd. 
Deze inspectie wordt gebruikt voor het beoordelen van de onderhoudstoestand, bijvoorbeeld voor het vaststellen van het benodigde onderhoud of het vastleggen van een nulsituatie bij aanvang van werkzaamheden of overdracht van wegen. 
De gedetailleerde visuele inspectie wordt uitgevoerd op projectniveau.


Klein onderhoudsinspectie

Volgens het CROW-systeem geeft een inspecteur tijdens de globale visuele inspectie aan of binnen een wegvakonderdeel klein onderhoud noodzakelijk is. Na de inspectie wordt van die wegvakonder­delen een overzicht gemaakt, waarna de inspecteur die vakken nogmaals langs gaat om het klein onderhoud vast te leggen. 
Daarnaast beveelt het CROW aan om drie keer per jaar op het gehele wegennet een klein onderhoudsinspectie uit te voeren. De tijdens de globale visuele inspectie geconstateerde behoefte aan klein onderhoudsinspectie kan hiermee gecombineerd worden.

Unihorn is in staat tegelijk met de globale visuele inspectie het geconstateerde klein onderhoud voor u vast te leggen.

Over de wijze van vastlegging van de resultaten van de klein onderhoudsinspectie overleggen wij altijd met u. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij noteren:

 • het soort schade
 • de omvang van de schade
 • de te nemen onderhoudsmaatregel
 • de locatie van de schade in vorm van een omschrijving (bijvoorbeeld: bij huisnummer 73) vastlegging van de locatie in de GBK
 • fotograferen van de schade/locatie

Maatregeltoets

De maatregeltoets dient om de betrouwbaarheid van de planning en begroting voor de korte termijn (planjaar 1 en 2) te vergroten. 
De toets bestaat uit het ter plaatse (visueel) beoordelen van de door het beheersysteem voorgestelde onderhoudsmaatregel, aangevuld met waar nodig afstemming met het onderhoud van aanliggende wegvakonderdelen en afstemming met andere op het onderhoud invloed hebbende plannen. 
Tijdens de toets wordt tevens beoordeeld of en zo ja welk nader onderzoek nodig is. Hierbij kan worden gedacht aan:

 • draagkrachtonderzoek middels valgewichtdeflectiemetingen
 • gedetailleerde visuele inspectie
 • besteksinspectie
 • stroefheidsmetingen
 • vlakheidsmetingen
 • inmeting bestaande situatie bijvoorbeeld ter bepaling van de benodigde uitvulhoeveelheden
 • asfalt- en constructieboringen
 • milieutechnisch onderzoek op vrijkomende bouwstoffen

Deze toets wordt uitgevoerd na het opstellen van de basisplanning en begroting.


Besteksinspectie

Een door Unihorn ontwikkelde vorm van inspectie waarbij in het kader van onderhoud de meeste voor de adviseur en bestekschrijver benodigde gegevens worden verzameld. 
De besteksinspectie is een gedetailleerde visuele inspectie, aangevuld met:

 • vastlegging van de resultaten van de inspectie op een plot van de GBK
 • vastlegging van reparatieplekken
 • beoordeling van de kwaliteit van aanliggende verhardingen
 • vastlegging van aard en afmeting van alle verhardingsmaterialen
 • vastlegging van overige binnen de projectlocatie aanwezige voorzieningen, zoals kolken, putten, openbare verlichting, straatmeubilair, groen, duikers, beschoeiingen, etc.
 • digitaal fotograferen van het wegvakonderdeel in zijn geheel en relevante schaden en voorzieningen

Onderhoudsplanning en -begroting

Basisplanning en -begroting

Deze planning geeft een eerste inzicht in de wegenbouwtechnische onderhoudsprioriteiten en de bijhorende maatregelen en kosten op korte, middellange en lange termijn op basis van de uitgevoerde globale visuele inspectie.
De planning voor de korte en middellange termijn moeten worden geoptimaliseerd om benodigde en beschikbare budgetten op elkaar af te stemmen. In een aantal gevallen zal nader onderzoek noodzakelijk zijn om te komen tot de meest optimale onderhoudsmaatregel.


Budgetplanning en -begroting

In deze fase wordt beoordeeld of de op wegenbouwtechnische bepaalde basisplanning en -begroting past binnen de beschikbare budgetten en welke andere plannen invloed hebben op de planning en het budget. 
Zo nodig worden andere prioriteiten gesteld, alternatieven ontwikkeld en de effecten hiervan op de kwaliteit van de verhardingen bepaald.


Software voor wegbeheer

Unihorn beschikt niet over eigen software voor wegbeheer. Wel beschikt Unihorn over de kennis en ervaring om alle in het kader van wegbeheer noodzakelijke activiteiten met alle in Nederland gangbare software uit te voeren.