Openbare ruimte

Goed beheer en onderhoud van openbare infrastructurele voorzieningen vergen constante aandacht en zorg zowel vanuit een technisch, alsook vanuit een sociaal-maatschappelijk en bedrijfseconomisch oogpunt. Behoud van de technische conditie van die voorzieningen is van groot belang, maar daarnaast wordt de vraag naar de functionaliteit en kwaliteit van infrastructurele voorzieningen vanuit de beleving van de gebruiker steeds belangrijker.

Voor het technisch beheer van infrastructurele voorzieningen beschikken wij reeds over meerdere systemen, systemen die zich kenmerken door hun open karakter en een pragmatische, kosteneffectieve aanpak, waarbij veel ruimte bestaat voor aansluiting bij de wensen en specifieke omstandigheden van de beheerder.

Bij het integraal beheer van de openbare ruimte spelen (veel) meer aspecten dan alleen de technische een rol. De beheerder dient te beschikken over de vereiste informatie om de infrastructurele voorzieningen (tevens) te beoordelen op kwaliteit, veiligheid en functionaliteit.
De centrale vraag bij het integraal beheer van de openbare ruimte is volgens Unihorn:

  • ‘Hoe ervaart de gebruiker de openbare ruimte en de daarin aanwezige voorzieningen?’
  • Een dergelijke benadering verlangt een volledig andere instelling en visie.

Bij traditionele beheersystemen worden de infrastructurele voorzieningen afzonderlijk op hun (vooral) technische eigenschappen beoordeeld. Hoe belangrijk en noodzakelijk dit ook is en blijft, op deze manier wordt voorbijgegaan aan het feit dat die afzonderlijke voorzieningen vallen binnen één kader: de openbare ruimte.
De gebruiker ervaart die ruimte als een integraal geheel en zijn klachten en/of wensen zullen meestal meerdere voorzieningen in de openbare ruimte tegelijk betreffen. Een integrale beoordeling van de kwaliteit van de openbare ruimte begint bij het definiëren van ‘de vraag’ of ‘het probleem’ aan de hand van de ervaringen van de mensen die dagelijks gebruik maken van de openbare ruimte.

Unihorn is bezig met het ontwikkelen van het systeem voor het ‘integraal beheer van de openbare ruimte’ uniQview.
Met dit systeem wordt het mogelijk om op een gestandaardiseerde wijze alle voorzieningen in de openbare ruimte te toetsen aan behoeften van de gebruikers enerzijds en (technische) normen anderzijds. Door dit op een geïntegreerde manier te doen, ‘gebruiker – beleid – budget’, wordt een openbare ruimte gecreëerd die voldoet aan de wensen van de gebruikers in termen van kwaliteit, aantrekkelijkheid, veiligheid en functionaliteit.

Wij zoeken naar opdrachtgevers die gezamenlijk met ons (delen van) het systeem verder willen ontwikkelen en toetsen.