Kunstwerken/objecten

Beheer van wegen, riolering, groen en vastgoed is vanzelfsprekend. Beheer van overige objecten in de openbare ruimte, variërend van verkeersborden tot kunstwerken is dat (nog) veel minder. Beheerders realiseren zich dat ook voor deze objecten beheer noodzakelijk is, goed rentmeesterschap is ook hier geboden.

Voor het beheer van veel van deze objecten bestaan nog geen richtlijnen en software. Toch is er behoefte om beheerdata te verzamelen en vast te leggen. Waar mogelijk volgt Unihorn bestaande richtlijnen. Waar afwezig stellen wij richtlijnen voor gebaseerd op kennis en ervaring van onze adviseurs en inspecteurs.
Voor vastlegging van beheerdata gebruiken wij algemeen beschikbare software, gekoppeld aan digitale ondergronden.

Wij brengen de objecten in kaart, beoordelen de kwaliteit en adviseren op objectieve gronden over tijdstip en kosten van onderhoud of vervanging.

Voor het beheer van objecten voert Unihorn de volgende activiteiten uit:

  • inventarisatie: het op gestructureerde wijze verzamelen van data: locatie, constructie, jaar van aanleg, onderhoudsgeschiedenis, functie, e.d.
  • visuele inspectie: een periodieke beoordeling op structurele kwaliteit, functionaliteit, veiligheid en/of reinheid
  • nader onderzoek: uit te voeren als op korte termijn onderhoud noodzakelijk is, maar de onder­houds­maatregel niet duidelijk is
  • onderhouds- en budgetplanning: een overzicht van onderhoudsprioriteiten, -maatregelen en kosten, gebaseerd op (structurele, functionele en/of esthetische) kwaliteit en veiligheid van het object

Verkeerstekens

Voor het beheer van verkeerstekens hanteren wij CROW-publicatie 188: Richtlijn beheer en onderhoud van verkeertekens (RVV-borden en bijbehorende markeringen).
In onze optiek vallen hieronder ook de overige markeringen en belijningen en locale bebording, bewegwijzerings- en straatnaamborden.


Straatmeubilair

De verscheidenheid aan straatmeubilair is enorm, evenals de materialen waarvan ze vervaardigd zijn. Gezamenlijk vertegenwoordigen ze een aanzienlijk kapitaal en bepalen ze in belangrijke mate de kwaliteit en het aanzien van de openbare ruimte. Straatmeubilair varieert van banken, palen en prullen­bakken tot fietsenrekken, parkeervoorzieningen en abri’s.


Kunstwerken en oevervoorzieningen

Unihorn richt zich op kleinschalige voorzieningen: bruggen, duikers, steigers, damwanden, kademuren, beschoeiingen, e.d. Ook hier is de verscheidenheid in constructies en materialen enorm. Van belang zijn vooral het vastleggen van locatie, bouwwijze en gebruikte materialen én het functioneren van de constructie.
Bij dit soort objecten is nader onderzoek vaker gewenst: dat richt zich dan vooral op de structurele kwaliteit.