Asset Management

Onze aanpak voor Infrastructuur & Openbare Ruimte

Onze infrastructuur en openbare ruimte worden dagelijks door miljoenen mensen ge­bruikt. Het borgen en verbeteren van de veiligheid en de beschikbaarheid ervan geeft een grote verantwoordelijkheid. Asset management is daarbij een onmisbare tool. Wij adviseren u op strategisch, tactisch en operationeel niveau over het beheer en de staat van onderhoud van uw areaal. Dat doen wij op een praktische, op uw organisatie afgestemde wijze. Ons werkgebied: (spoor)wegen, openbare ruimte, vliegvelden, haven-/industrieterreinen. 

Areaal op orde

Asset management is onmogelijk zonder goede kennis van de vaste of basisgegevens van de door u beheerde infrastructuur en openbare ruimte met de daarbij behorende voorzieningen. Wij helpen u hierbij op diverse manieren. Als u nog niet beschikt over de gegevens van wegen, kunstwerken, markering, straatmeubilair, openbare verlichting, groen- en oevervoorzieningen, bebording, waterlopen, etc. in uw areaal, dan voeren wij de inventarisatie voor u uit. Zijn de gegevens niet meer ‘up to date’, dan doen wij de actualisatie.

Inspecties en metingen

Voor de bepaling van de kwaliteit van de infrastructuur en de openbare ruimte met de daarin aanwezige voorzieningen voeren wij inspecties uit:

 • CROW 323: kwaliteit openbare ruimte
 • CROW 146 / 147: visuele inspectie wegen / wegbeheer 
 • NEN 2767-4: conditiemeting infrastructuur
  Ook verzorgen wij diverse metingen.

Overige dienstverlening

Bij asset management hoort ook:

 • contract-, proces- en risicomanagement
 • maintenance engineering
 • exploitatiemanagement OPEX
 • RAMS(SHEEP), FMECA, LCC analyses
 • Iso 55000: opzet en ondersteuning

Unihorn heeft veel ervaring in het opzetten en begeleiden van deze werkzaamheden.

Meerjaren instandhoudingsplannen

Asset Management geeft de beheerder een doelmatig en kosteneffectief instrument voor het beheer van zijn areaal, afgestemd op zijn strategische doelen én behoeften van de gebruiker. Onze adviseurs hebben kennis van meerdere onderhoudsmanagementsystemen. We beschikken over tools voor risicogestuurd onderhoud, onderhoudsanalyses en eis- en procesbeheersystemen. Daarmee bepalen wij op gestructureerde wijze:

 • prioriteiten en planjaren
 • onderhoudsmaatregelen
 • onderhoudsbudgetten

Het resultaat

Beheer en onderhoud optimaal passend binnen uw asset management doelstelling.

   

Presentatie Verhardingen & Asset Management

WPeDizVU6Do

Leaflet Verhardingen

Leaflet verhardingen