Een compleet infrapakket voor de gebiedsontwikkeling

Unihorn is een landelijk opererend ingenieursadviesbureau dat oplossingen zoekt voor infravraagstukken, zowel bovengronds als ondergronds. Unihorn biedt haar expertise aan bij het bedenken, ontwerpen en maken van infrawerken, maar ook bij het beheer en onderhoud van Infrastructuur. Een goede aanpak in een zo’n vroeg mogelijk stadium bij de ontwikkeling van een gebied werpt zijn vruchten af in de gebruiks- en beheersfase. Unihorn staat opdrachtgevers bij in het adviseren tijdens de planonwikkelingsfase tot en met de bouwrijp- en woonrijpfase van een project.

Wat kunnen wij u bieden op het gebied van infra exploitatie ontwikkeling?

Een nieuwe ontwikkeling zorgt voor nieuwe kansen. Maar het is daarbij zaak om een goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden van een gebied voordat begonnen wordt met bouwen. De adviseurs van Unihorn kunnen u bijstaan in het inventariseren van het bestaande gebied en het maken van een schetsontwerp van de nieuwe inrichting.

Vanaf deze planstudie fase denken wij met de opdrachtgever mee over exploitatie kansen en het beheersen van risico’s. Rekening wordt gehouden met het bepalen van optimale uitgangspunten die een belangrijke invloed hebben op de kosten en ruimtelijke inpassingen. Hierin worden zorgvuldige afwegingen gemaakt. Het betreffen  zaken zoals:  Het toekomstige peil van het gebied, hoe verhoudt dat zich tot het huidige peil en welke gevolgen heeft dat voor het bestaande terrein of de directe omgeving met de daarbij behorende grondbalans?

Wat is de milieutechnische, geotechnische en geohydrologische bodemsamenstelling, de te verwachte zettingen en de daarbij benodigde voorbelasting en zettingsversnelde maatregelen

Hoe wordt omgegaan met de waterhuishouding en het riolering en of afwateringssysteem? Wat voor wegen en kunstwerken (bruggen, duikers, stuwen, enz.) zijn er nodig en welke verkeershoeveelheden zijn er te verwachten?

Een belangrijk onderdeel is het opstellen van een kostenraming voor de exploitatie. Bij dit alles worden er adviezen in relatie tot het duurzame strategische beheer & onderhoud voorgelegd voor het maken van keuzes in grondstoffen en materialen. Voor al deze facetten heeft Unihorn de expertise in huis.

Met behulp van de geschikte adviezen krijgt het plan verder gestalte en kan het terrein bouwrijp worden gemaakt. In deze fase wordt toegewerkt naar geschikt terrein, ingericht voor de toekomstige situatie. In overleg met de projectontwikkelaar en kabel- en leidingeigenaren bepalen wij de ruimtelijke indeling voor de ondergrondse infrastructuur. De benodigde ondergrondse infrastructuur stemmen wij af op de bovengrondse infrastructuur en opereren wij in een bouwteam met overige partijen. Na dat de bouwfase gereed is moet het terrein in gebruik worden genomen. In deze woonrijpfase krijgt het terrein zijn definitieve inrichting voor de gebruiksfase.

Wat kunt u verwachten van onze uitwerkingen?

U kunt verwachten dat wij  in alle facetten van de planstadiums (ruimtelijke studies, bouwrijp en woonrijp maken en beheer & onderhoud) het beheerst en zorgeloos uitvoeren van het gehele infra ontwerp. Dat is het streven van Unihorn: een overeenkomst  wat voorziet in een uitvoerbare oplossing. Unihorn heeft veel ervaring met zowel de voorbereidingsfase, waarin het ontwerp vanaf een stedenbouwkundig schetsontwerp tot uitvoerings-ontwerp wordt uitgewerkt, als ook met directievoering en toezicht tijdens de uitvoeringsfase. Wij adviseren over de te kiezen vorm van overeenkomst  en stellen deze op. Bij contractvormen volgens de UAV,  voeren wij directie en/of houden wij toezicht op de uitwerking van het contract.

 Voor wie?

Onze opdrachtgevers  zijn zowel private als publieke partijen. Van aannemers, bouwbedrijven, ontwikkelaars, gemeenten, woningbouwverenigingen, waterschappen tot provincies.

Laat u adviseren

De specialisten van Unihorn kunnen de opdrachtgever vakkundig adviseren en bijstaan. De multidisciplinaire en gecoördineerde aanpak van projecten zorgt er voor dat opdrachten door de juiste medewerkers met de juiste, specifieke kennis worden uitgevoerd.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kun u met ons contact opnemen: