Bouwrijpmaken

Het bouwrijpmaken van een stuk grond betekent dat wij het maaiveld bewerken zodat er met bouwen begonnen kan worden. Unihorn voert zulk soort werkzaamheden uit op plaatsen waar bijvoorbeeld een woonwijk of nieuwe weg wordt gebouwd/aanlegt. Recente projecten zijn onder meer het bouwrijpmaken van een stuk grond in Wuppertal (Duitsland) en Hoorn.

Werkzaamheden bouwrijpmaken

Onze werkzaamheden kunnen bestaan uit onder andere grondophogingen,  grondverbeteringen, verwijdering van begroeiing zoals bomen en struiken, voorbelasten, het aanleggen van (bouw)wegen en watergangen, het verleggen of opnemen van eventuele ondergrondse kabels en leidingen, oude bouwwerken slopen en afvoeren, het aanleggen van rioleringssystemen, het aanleggen van kabel- en leidingstroken, waterpartijen graven. 

Werkzaamheden bouwrijpmaken Wuppertal Duitsland

Ter plaatse van een oude waterkelder is een woonwijk ontwikkeld met zeer luxe woningen, waarbij gebruik gemaakt werd van de fundering van de kelder en de helling van het dal van de rivier de Wupper. De totale voorbereiding van het bouw- en woonrijpmaken is door ons verzorgd; ontwerp van het rioolstelsel, grondwerk, verhardingen, groen, etc. Eén en ander is uitgewerkt in uitvoeringstekeningen en bestek.

Bouwrijpmaken Karperkuil Hoorn

Bouwrijpmaken

Aan de haven van Hoorn is ter plaatse van een voormalig industrieterrein een woonwijk van zes appartementencomplexen ontwikkeld. Het totale bouw- en woonrijpmaken is door Unihorn op basis van een stedenbouwkundig plan van de gemeente Hoorn voorbereid. Hiertoe is een dijkverlegging voorbereid, kademuren, verhardingen, het rioolsysteem ontworpen, etc. Tevens zijn alle onderzoeken op het gebied van landmeten, geotechniek en milieu door Unihorn uitgevoerd. Een uitgebreid saneringsplan en de begeleiding van de sanering behoorde eveneens tot de werkzaamheden Het project is gefaseerd in een aantal deelbestekken uitgewerkt en door Unihorn aanbesteed. Najaar 2005 is de laatste uitvoeringsfase van het woonrijpmaken afgerond.